Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


04-02-2021
Høring over udkast til Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens vejledning om kreditværdighedsvurdering

Ved e-mail af 21. december 2020 har Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden anmodet om bemærkninger til et udkast til vejledning om kreditværdighedsvurdering.

 

Udkastet til vejledning giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger:

 

Anvendelsesområde

Det fremgår af høringsbrevet og af vejledningsudkastet, at vejledningen har til formål at sikre, at kreditgivere overholder kreditaftalelovens § 7 c. Danske Advokater skal foreslå, at det i den forbindelse præciseres, at vejledningen – på samme måde som kravet om kreditværdighedsvurdering - alene gælder for kreditaftaler, der er omfattet af kreditaftalelovens anvendelsesområde, jf. § 1 og § 3, og dermed også af anvendelsesområdet for bestemmelsen i kreditaftalelovens § 7 c.

 

Hjemmelsgrundlaget

Kreditaftalelovens § 7 c implementerer artikel 8 i forbrugerkreditdirektivet (direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008), som er et totalharmoniseringsdirektiv, jf. direktivets artikel 22, stk. 1, der har følgende ordlyd:

 

"I det omfang, dette direktiv indeholder harmoniserede bestemmelser, kan medlemsstaterne ikke i national ret bibeholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv."

 

Uagtet, at der med afsæt i direktivets præambelbetragtning nr. 26, kan udstedes vejledninger, er det en konsekvens af totalharmoniseringen, at der ikke i national ret kan opstilles strengere krav til kreditgiveren, og herunder til mængden og detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal indhentes til brug for kreditværdighedsvurderingen, end det, der følger af direktivet.

 

Hverken forbrugerkreditdirektivets artikel 8 eller kreditaftalelovens § 7 c indeholder konkrete krav til indholdet af en kreditværdighedsvurdering, idet dette er overladt til kreditgivers skøn under hensyntagen til blandt andet lånebeløbets størrelse, lånets løbetid og omkostninger samt forbrugerens personlige situation.

 

At kreditgiver er overladt et sådant skøn følger af EU-Domstolens afgørelse i den præjudicielle sag C-449/13. Det følger således af præmisserne 36 og 37 i afgørelsen, at der tilkommer kreditgiver en skønsmargin med hensyn til afgørelsen af, hvad der kan anses for at være "fyldestgørende oplysninger" i artikel 8's forstand.

 

Det fremgår af høringsbrevet og indledningen til vejledningsudkastet, at indholdet af udkastet bl.a. baserer sig på praksis fra EU-Domstolen. Så vidt det er Danske Advokater bekendt, må dette sigte til netop ovennævnte afgørelse C-449/13. Denne afgørelse giver imidlertid ikke - efter Danske Advokaters opfattelse – tilstrækkeligt grundlag for den opfattelse, der er afspejlet i vejledningsudkastet.

 

På baggrund af ovenstående er det således efter Danske Advokaters opfattelse tvivlsomt, om der er hjemmel til de meget omfattende og detaljerede krav til både mængden af oplysninger, dokumentationskrav og krav til rådighedsbeløb, der er lagt til op til i vejledningsudkastet.

 

Det er således efter Danske Advokaters opfattelse generelt problematisk, at der i en vejledning søges at opstille krav til en kreditværdighedsvurdering, der går betydeligt videre end både den bagvedliggende direktivbestemmelse og den danske implementering heraf, og desuden de facto synes at sætte kreditgivers skøn ud af kraft – eller under regel.

 

Finanstilsynets praksis vedrørende opnåelse af tilladelse i henhold til lov om forbrugslånsvirksomheder

Danske Advokater har forstået det således, at Finanstilsynet – efter at vejledningsudkastet var sendt i høring – har meddelt de virksomheder, der har søgt om tilladelse efter lov om forbrugslånsvirksomheder (der trådte i kraft den 1. juli 2019), at virksomhederne for at opnå tilladelse skal efterleve kravene i vejledningsudkastet.

 

Dette indebærer, at vejledningsudkastet reelt får karakter af en bindende retsakt, hvilket næppe er i overensstemmelse med forbrugerkreditdirektivets artikel 8 og kreditaftalelovens § 7 c, som synes at måtte være til hinder for, at der udstedes en vejledning, som i realiteten håndhæves som en bindende retsakt.

 

Det er på baggrund af ovenstående Danske Advokaters vurdering, at vejledningsudkastet – i den nuværende udformning – ses at give anledning til en række EU-retlige udfordringer og overvejelser, herunder i relation til det nærmere indhold af vejledningen, der synes at gå betydeligt videre, end der hjemmel til i forbrugerkreditdirektivet, og i relation til den de facto bindende virkning af en vejledning på et totalharmoniseret område.

 

 

Med venlig hilsen

 

Jeanie Sølager Bigler

Retschef

jsb@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09