Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


21-01-2022
Høringssvar over udkast til styresignal vedr. Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedr. moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salær til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for insolvensret.

 

Styresignalet

Styresignalet drejer sig i korte træk om partsevne.

 

Skattestyrelsen har efter tidligere fast administrativ praksis accepteret at behandle anmodninger om negativ moms, der vedrører moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages i Skatteforvaltningen, efter at konkursboet er afsluttet. Den praksis bliver ændret med styresignalet. Baggrunden er, at der ikke er nogen partsevne i et selskab, der er opløst efter konkurs, idet der ikke længere er et retssubjekt (en part), som afgørelsen kan rettes mod.

 

Skattestyrelsen ændrer derfor praksis og vil fra 1. januar 2022 afvise at behandle en negativ angivelse af moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning, med mindre:

  • konkursboet reasummeres ved skifteretten indenfor 14 dage regnet fra anmodningstidspunktet for den negative angivelse, og konkursboet meddeler dette til Skattestyrelsen samtidig med indsendelsen af anmodningen om tilbagebetaling af moms, eller
  • det fremgår at boregnskabet, at den endelige afslutning af konkursboet afventer Skattestyrelsens behandling af konkursboets negative angivelse vedrørende moms på fx kuratorsalær.


Danske Advokaters bemærkninger

Danske Advokater har ingen bemærkninger i forhold til partsbegrebet og den ændrede praksis i styresignalet.  

 

Styresignalet giver dog anledning til at sætte fokus på Skattestyrelsens sagsbehandlingstider, som Skattestyrelsen også selv er opmærksom på.

 

Danske Advokater vil desuden gøre opmærksom på udfordringer i forhold til boregnskabet i konkursboer, da boregnskabets retskraft består også ved genåbning af et konkursbo (reassumation).

 

Momsrefusion i boregnskabet

Tilgodehavende momsrefusion er et aktiv i et konkursbo. Tilgodehavende momsrefusion indgår således i konkursboets aktiver, der fordeles med en dividende til konkursboets kreditorer på baggrund af et stadfæstet boregnskab.

 

Sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen kan medføre, at der ved skifterettens stadfæstelse ikke er en positiv bekræftelse på boregnskabets medregning af momsrefusion som et aktiv fra Skattestyrelsen. I boregnskabet kan der derfor være medtaget et aktiv, som ikke burde have været medtaget, hvis Skattestyrelsen efterfølgende kommer med indsigelser eller afvisninger.

 

Det er muligt at få ændret boregnskabet ved at anke indenfor fire uger, jf. konkurslovens § 250. Overskrides fire-ugers-fristen, kan boregnskabet og dermed kreditorernes krav på dividende ikke ændres - heller ikke selvom konkurs bobehandlingen efterfølgende genoptages (reassumeres).

 

Momsrefusion skal derfor gerne være afklaret inden stadfæstelse af boregnskabet i skifteretten og i hvert fald inden udløbet af den nævnte fire ugers ankefrist. Dette kan dog være en udfordring med Skattestyrelsens sagsbehandlingstider.

 

Efter gældende praksis accepterer Skattestyrelsen at tage stilling til eventuel momsrefusion på baggrund af udkast til boregnskaber m.v. Det sker selv om boregnskabet teknisk set ikke kan anses for at være endeligt, førend boregnskabet er stadfæstet af skifteretten.

 

Danske Advokater mener, det er vigtigt, at Skattestyrelsens praksis på dette område fortsætter, således at Skattestyrelsen – uanset ændring af styresignal - fortsat accepterer at tage stilling til momsrefusion på baggrund af udkast til boregnskaber, således at der først afholdes skiftesamling til stadfæstelse af boregnskab, når der er en afklaring fra Skattestyrelsen.

 

Afsluttende bemærkninger:

Vi står gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

 

 

Charlotte Hvid Olavsgaard

Specialkonsulent

cho@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09