Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


10-02-2022
Høringssvar over udkast til lovforslag om antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse og digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender mv. i sager om skifte af dødsbo

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar, der alene angår den del af ændringsforslaget, der vedrører ændring af lov om skifte af dødsboer, er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for arveret og dødsboskifteret.


Overordnede bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at vi ser positivt på indførelsen af en skifteportal, og er bekendte med muligheden for at anmelde et krav, oplyse om henstående beløb og effekter tilhørende dødsboerne er første led i digitaliseringen af skifteområdet.

 

Vi ser frem til de yderligere tiltag, der forventes at komme.

 

Konkrete bemærkninger

 

Obligatoriske felter:

Anmeldelse af krav via portalen vil efter vores vurdering fortrinsvis være et tiltag, der tilgodeser skifterettens medarbejdere, der ikke fremover skal modtage og videresende krav til boets kontaktpersoner/bobestyrere.

 

Vi bemærker, at de indledende tiltag ikke tilgodeser bobehandlende advokater, idet det er oplyst, at dokumentation for kravene foreløbigt ikke vil kunne uploades i portalen. Som bobestyrere/advokater for de privat skiftende arvinger vil det således i alle boer være nødvendigt at kontakte kreditorerne og anmode om at modtage dokumentation for de anmeldte krav, således at der kan ske behørig fordringsprøvelse

 

Med henblik på at sikre datakvalitet og smidiggøre arbejdsprocesserne opfordrer vi til, at det i portalen gøres obligatorisk at indtaste kontaktoplysninger. Oplysningerne bør indgå i form af minimum en mailadresse og reference, således at arbejdet med at indhente den nødvendige dokumentation lettes.

 

Vejledning til kreditor:

Det må forventes, at en række kreditorer i den første tid efter etableringen af portalen fejlagtigt vil anmelde krav direkte overfor kontaktpersonerne/bobestyrer. Det er derfor også vores forventning, at overgangen og indledende fejlregistreringer vil medføre et øget behov for vejledning af kreditorerne om, hvordan kravet anmeldes korrekt i portalen. Vi opfordrer derfor til, at der på Domsstolsstyrelsens hjemmeside stilles en udførlig vejledning til rådighed i, hvordan krav korrekt anmeldes i portalen.

 

Udviklingsforslag:

På sigt ville det være værdsat, hvis det blev muligt at kommunikere med kreditor via portalen


Afsluttende bemærkninger:

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog. Vi ser frem til at deltage i den videre udvikling af skifteportalen.

 

Med venlig hilsen

 

Danielle Løw                      
Danske Advokater             
Juridisk konsulent             
dlo@danskeadvokater.dk 
 

Johan Hartmann Stæger
Fagudvalget for arvert og dødsboskifteret
Formand, Advokat
jhs@bfalaw.dk


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09