Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


11-02-2022
Høring af Kommissionens udkast om anvendelsen af EU's konkurrencelovgivning på kollektive aftaler for soloselvstændige

Kommissionen har den 9. december 2021 indledt en høring af udkast til retningslinjer for anvendelsen af EU’s konkurrencelovgivning på kollektive aftaler for soloselvstændige. Erhvervsministeriet har i den forbindelse bedt om bemærkninger til brug for besvarelse af høringen.

 

Danske Advokater takker for muligheden for at give bemærkninger til brug for erhvervsministeriets høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for konkurrenceret.

 

Overordnede bemærkninger

Danske Advokater støtter Kommissions ambition om at skabe større klarhed om, hvornår solo-selvstændige kan indgå overenskomster uden at overtræde konkurrencereglernes forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

 

 

Konkrete bemærkninger

Danske Advokater er positive overfor, at retningslinjerne tager udgangspunkt i den eksisterende EU-retspraksis på området. Vi bemærker dog, at flere af de kriterier, som Kommissionen opstiller til at identificere solo-selvstændige, der falder uden for art. 101, ikke bliver begrundet af Kommissionen med direkte henvisning til relevant EU-retspraksis. Det gælder særligt kriterie (c) om digitale platforme, men også kriterie (a) om mindst 50% årsindtægt fra samme modpart. Danske Advokater anbefaler, at kriterierne suppleres med henvisninger til relevant EU-retspraksis.

 

Domstolene er naturligvis ikke bundet af Kommissionens retningslinjer. Virksomheder, solo-selvstændige eller sammenslutninger heraf, som indgår kollektive overenskomster inden for rammerne af Kommissionens vejledning, kan således risikere, at en domstol vil finde, at overenskomsten alligevel er i strid med konkurrencereglerne.

En tilsvarende observation gør sig gældende for afsnit 4 i Kommissionens udkast, som beskriver Kommissionens håndhævelsesprioriteter på området. Nationale konkurrencemyndigheder er ikke bundet af Kommissionens prioriteter, ligesom dokumentet ikke udelukker muligheden for, at der kan blive anlagt civile søgsmål. De opstillede kriterier i prioriteringsdokumentet udgør således ikke en ”safe harbour”, og parterne risikerer derved at blive straffet for at overtræde konkurrencereglerne, selv hvis de holder sig inden for rammerne af Kommissionens prioriteringsdokument.

 

Samspillet mellem retningslinjerne og Kommissionens forslag til direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

Vi mener, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i retningslinjerne redegøres for samspillet mellem retningslinjerne og Kommissionens forslag til direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde (2021/0414 (COD)) i relation til kategori (c) om selvstændige uden ansatte, der arbejder via digitale arbejdsplatforme.

 

Det bør præciseres, om pkt. 31 også omfatter den situation, hvor en national myndighed/domstol i henhold til en national retsakt, som implementerer direktivet, har fundet, at en given platform ikke kan anses for at være "arbejdsgiver"[1], således at kollektive aftaler mellem selvstændige uden ansatte og sådanne digitale arbejdsplatforme stadig falder uden for anvendelsesområdet for artikel 101 i TEUF, selvom de pågældende selvstændige er blevet fundet ikke at være arbejdstagere.

 

Det fremgår af punkt 31 i retningslinjerne, at sådanne aftaler falder uden for artikel 101 i TEUF, "selv om de pågældende selvstændige ikke er blevet omklassificeret som arbejdstagere af nationale myndigheder/domstole", men det er ikke klart, om det samme gælder, hvor nationale myndigheder/domstole har fastslået det modsatte. Det bør efter vores opfattelse præciseres. 

 

Danske Advokater takker igen for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

 

Nikoline Sneholt

Juridisk konsulent

nsn@danskeadvokater.dk

 

[1] Enten fordi platformen ikke opfylder mindst to af de kriterier oplistet i direktivets art. 4(2), og formodningsreglen i direktivets artikel 4(1) derfor ikke finder anvendelse, eller fordi formodningsreglen i direktivets artikel 4(1) finder anvendelse, men platformen er i stand til at afkræftede formodningen som forudsat i direktivets artikel 5.


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09