Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


24-03-2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, straffeloven, lov om vagtvirksomhed og lov om social service (Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet)

Ved e-mail af 23. februar 2022 har Justitsmisteriet anmodet om Landsforeningen af Forsvarsadvokaters bemærkninger til ovennævnte udkast.

Der foreslås bl.a. at indsætte en ny bestemmelse i straffelovens § 57 a, hvorefter personer mellem 18 og 25 år, der idømmes en betinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119 (vold og trusler om vold mod offentligt ansatte mv.), § 119 a (chikane mod offentligt ansatte mv.), § 119 b (kast af genstande mod offentligt ansatte mv.), § 123 (vidnetrusler), § 134 a (deltagelse i slagsmål mv. på offentligt sted), § 244 (simpel vold), § 252, stk. 1 (konkret fareforvoldelse), § 260, stk. 1 (ulovlig tvang), § 266 (trusler), § 291 (hærværk) eller overtrædelse af lov om euforiserende stoffer for så vidt angår salg eller vederlagsfri overdragelse med henblik på senere salg, kan underlægges et særvilkår om økonomisk kontrol.

Landsforeningen finder det meget betænkeligt at indføre en adgang til fastsættelse af økonomiske kontrolfaciliteter overfor unge der idømmes betingede sanktioner for de i den foreslåede § 57 a opregnede forseelser.

 

De opregnede forseelser ses (måske med § 291 og lov om euf. som begrænsede undtagelser) ingen sammenhæng at have med ansvarlig økonomisk adfærd, hvorfor der på ingen måde forekommer at være en for hverken den dømte eller omverdenen forståelig sammenhæng imellem forseelsen og sanktionen. 

 

Betingelsen/sanktionen forekommer herved at udgøre et opdragelseselement, som sikkert i forhold til mange kan være tiltrængt, men som der hverken ses belæg for, at der skulle være særligt behov for overfor de, der måtte blive dømt for de pågældende forseelser frem for andre eller nogen konkret forståelig grund til at pålægge som konsekvens af de opregnede forseelser.

 

Med venlig hilsen

 

Kristian Mølgaard


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09