Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


01-03-2022
Høringssvar til udkast til forslag om ændring af selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger) (J.nr. 2021-9643)

Skatteministeriet har den 1. februar 2022 sendt udkast til lovforslaget i høring.

Forslaget har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters skattefagudvalg.

Danske Advokater har følgende bemærkninger til forslaget:

Forholdet til EU-retten
I lovforslaget anføres under pkt. 8, om ”Forholdet til EU-retten”, at det ”vurderes…at forslaget ikke vil indebære statsstøtte”.

Danske Advokater finder, at denne konklusion ikke er indlysende. Danske virksomheder kan organisere sig på en måde, hvor ikke finansiel aktivitet udskilles i særlige selskaber, hvorved den udskilte aktivitet kan holdes uden for den forhøjede selskabsbeskatning. Udenlandske selskaber er organiseret i forhold til hjemlandets regler, herunder den finansielle regulering i hjemlandet, og vil således ikke have udskilt ikke finansiel aktivitet i særlige selskaber. Derved vil udenlandske selskaber betale forhøjet selskabsskat også af ikke finansiel aktivitet, og udenlandske virksomheder vil have vanskeligt ved at opnå samme skattemæssige fordel i form af reduktion af grundlaget for den forhøjede selskabsskat som danske virksomheder.

Det ville være mere proportionalt, hvis et selskab kunne føre separat regnskab for den finansielle aktivitet uden at behøve at udskille ikke finansiel aktivitet.

Forholdet bør nøje vurderes både i relation til reglerne om statsstøtte og tjenesteydelsesfriheden. Danske Advokater opfordrer regeringen til at drøfte lovforslagets forenelighed med EU-retten med EU-Kommissionen.


Med venlig hilsen


Christian Aasmul Jacobsen      Jakob Skaadstrup Andersen
Juridisk konsulent                     Formand for bestyrelsen
Danske Advokater                     Danmarks Skatteadvokater
caj@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09