Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


18-05-2022
Høringssvar over lovforslag om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (Journalnummer 22-1561-000002)

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar.


Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for bolig, og det skal understreges, at Danske Advokater alene har forholdt sig til nedenstående paragraf.


§ 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ordninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov betinges af, at eventuelle forpligtelser om klima, natur og miljøbeskyttelse for ejendommens ejer fastlægges i en tinglyst servitut. Stk. 2. Servitutten skal respekteres af ejendommens ejer, brugere, panthavere og andre indehavere af begrænsede rettigheder over ejendommen, uanset hvornår en sådan ret over ejendommen er erhvervet.


Danske Advokater finder, at paragraffen tilsidesætter de almindelige regler for velerhvervede rettigheder, idet den udgør en meget vidtgående undtagelse til det  tinglysnings- og panteretlige udgangspunkt om servitutters retsstilling, idet  ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hermed opnår en generel bemyndigelse til at bestemme, at eventuelle forpligtelser om klima, natur og miljøbeskyttelse for ejendommens ejer fastlægges i en tinglyst servitut, som skal respekteres  af ejendommens ejer, brugere, panthavere og andre indehavere af begrænsede rettigheder over ejendommen, uanset hvornår en sådan ret over ejendommen er erhvervet.


Ovenstående er en markant undtagelse fra det almindelige prioritetsprincip i tinglysningslovens § 1, hvorefter tidligere tinglyste rettigheder har beskyttelse mod senere stiftede rettigheder over ejendommen. Dette er efter Danske Advokaters opfattelse et brud med de grundlæggende rettigheder, og en sådan hjemmel vil, som en naturlig konsekvens, kunne forventes at få betydelige negative konsekvenser for pantets værdi for såvel nuværende som kommende panthavere samt andre rettighedshavere, hvilket vi antager, at ministeriet har forholdt sig til.


Dette er vi imidlertid ikke enige i, og vi vil derfor henlede opmærksomheden på, hvordan såvel panthavere som andre rettighedshavere sikres i andre lignende sammenhænge, for eksempel i vejlovens § 119, som der eventuelt kan henvises til i forslagets § 5.

Afsluttende bemærkninger:

Danske Advokater står gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

Danske Advokater

Annette Lerche
Specialkonsulent
ale@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09