Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


02-06-2022
Høringssvar over udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse) j.nr. 2021-490-0319

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for strafferet og straffeproces.
 

Overordnede bemærkninger

Det fremgår af indledningen til lovforslaget, at lovforslaget skal sikre, at retten til seksuel selvbestemmelse bliver omdrejningspunktet for, hvornår der er tale om voldtægt. Danske Advokater er meget enig i dette udgangspunkt.
 

Danske Advokater mener, at det af retssikkerhedsmæssige grunde er helt afgørende, at Kriminallovens bestemmelser udformes med respekt for grundlæggende strafferetlige principper om klarhed og forudsigelighed i lovgivningen, uskyldsformodning, bevisbyrdespørgsmål m.v.
 

Danske Advokater bemærker, at udkastet til Kriminallovens § 77, stk. 1 og 2, tilnærmelsesvis ligner bestemmelsen i Straffelovens § 216, som er baseret på mindretallets formulering om samtykke og ikke frivillighed, som foreslået af et flertal i Straffelovsrådet.
 

Vi henviser i den forbindelse til vores høringssvar af 18. marts 2020 over Straffelovsrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivilligbaseret voldtægtsbestemmelse samt høringssvar af 27. oktober 2020 over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse), hvor Danske Advokater i enighed med et flertal i Straffelovsrådet anbefalede en voldtægtsbestemmelse baseret på et frivilligheds- og ikke et samtykkebegreb.


Danske Advokater bemærker endvidere, at seneste udvidelse af Straffelovens § 216, stk. 2, hvor bestemmelsen blev udvidet til at omfatte tilfælde, hvor en person, der er fyldt 22 år, har samleje med et barn under 15 år, ikke er medtaget i dette lovforslag. Se § 1, nr. 2, i lov nr. 226 af 15. februar 2022, som var led i indsatsen mod seksuelle overgreb mod børn.

Afsluttende bemærkninger:

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.
 

Med venlig hilsen

Charlotte Hvid Olavsgaard
Danske Advokater


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09