Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


03-06-2022
Høringssvar over ændring af bekendtgørelse om afmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (anmeldelsesbekendtgørelsen)

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for selskabsret.
 

Bemærkninger til bekendtgørelse
 

Udkastet giver anledning til to mindre bemærkninger. Den første kommentar knytter sig til anmelderens indeståelse for, at der foreligger bankbilag, der dokumenterer indbetaling af kontante tegningsbeløb. Anden kommentar vedrører kravet om dokumentation for indbetaling på en konto tilhørende selskabet, da dette kan – afhængig af hvordan ”tilhørende” skal forstås – medføre en uhensigtsmæssig begrænsning for selskaber, der indgår i cash pool-ordninger.
 

Til § 9, stk. 3 – Anmelderansvar

Udkast til Bekendtgørelsen indeholder forslag om en ny bestemmelse, § 9, stk. 3, hvorefter anmelderen ved anmeldelse af kontant kapitalindskud indestår for, at der foreligger behørig dokumentation i form af bankbilag, der dokumenterer, at selskabskapitalen inklusiv eventuel overkurs er indbetalt og eventuelt bogført. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation.
 

Den foreslåede ordlyd i § 9, stk. 3 om anmelderansvar bør ses i sammenhæng med dokumentationskravene i den foreslåede § 18, stk. 2, hvorefter der som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapital ved anmeldelsen skal indhentes en erklæring fra en uafhængig tredjepart om, at selskabskapitalen inklusiv eventuel overkurs er indbetalt.
 

Danske Advokater bemærker, at den foreslåede ordlyd i § 9, stk. 3, i praksis vil medføre, at det ikke er tilstrækkeligt for anmelderen alene at indhente en erklæring fra en uafhængig tredjepart som fastsat i den foreslåede § 18, stk. 2, idet anmelderen tillige indestår for, at der foreligger underliggende dokumentation i form af bankbilag.
 

Danske Advokater anbefaler, at der sikres overensstemmelse mellem det foreslåede anmelderansvar i § 9, stk. 3 og de foreslåede dokumentationskrav ved anmeldelse i § 18, stk. 2.
 

Til § 18, stk. 2 – Dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapital

Den foreslåede bestemmelse i § 18, stk. 2 opregner de typer af dokumentation, der kan anvendes som bevis for kontant indbetaling af selskabskapitalen i forbindelse med registrering af kapitalselskaber samt virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.
 

Efter den foreslåede § 18, stk. 2, skal der som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen ved anmeldelsen indhentes en erklæring fra enten (i) et pengeinstitut om, at selskabskapitalen inklusiv eventuel overkurs er indsat på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet, (ii) en advokat om, at selskabskapitalen inklusiv eventuel overkurs er indsat på advokatens klientkonto eller en bankkonto tilhørende kapitalselskabet, eller (iii) en godkendt revisor om, at selskabskapitalen inklusiv eventuel overkurs er indsat på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet.
 

Danske Advokater bemærker, at såfremt et selskab ikke anvender en klientkonto hos en advokat, stilles der efter den foreslåede ordlyd krav om, at selskabskapitalen inklusiv eventuel overkurs skal være indbetalt på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet. Danske Advokater påpeger, at denne ordlyd – afhængig af hvordan ”tilhørende” skal forstås – kan medføre en uhensigtsmæssig begrænsning for selskaber, der som led i koncernfinansiering indgår i en cash pool-ordning. Cash pool-ordninger kan struktureres som (a) ‘Single Legal Account’, hvor koncernen er indehaver af én samlet konto, hvortil øvrige koncernselskaber har adgang eller (b) som ‘Zero-balancing’, hvor koncernens moderselskab (eller andet administrationsselskab i koncernen) er indehaver af en hovedkonto (topkonto), mens de øvrige koncernselskaber har adgang til underkonti tilknyttet topkontoen. Dermed vil selskaber, som deltager i disse typer cash pool ordninger, potentielt enten skulle oprette en separat konto til brug for kontante kapitalforhøjelser eller anvende en klientkonto hos en advokat for at kunne opfylde dokumentationskravet i den foreslåede § 18, stk. 2.
 

På baggrund af ovenstående anbefaler Danske Advokater, at fastsættelsen af dokumentationskrav i § 18, stk. 2 bør muliggøre anvendelse af cash pool-ordninger som beskrevet ovenfor.
 

Danske Advokater har ikke øvrige bemærkninger til udkastet til Bekendtgørelsen.
 

Afsluttende bemærkninger:

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

 

Nikoline Sneholt
Juridisk konsulent
nsn@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09