Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


16-08-2022
Høring – Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelses-register

(Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige)

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Overordnede bemærkninger

Danske Advokater ser positivt på, at der arbejdes for, at flere skyldnere kan afdrage deres gæld, og at der gives mulighed for effektiv opkrævning og inddrivelse af gæld.

Vi bemærker, at fordelingsreglerne under rekonstruktion og konkurs, der fremgår af konkurslovens kapitel 10, sikrer en retfærdig og lige fordeling af fordringerne. Fordelingsreglerne er ufravigelige, hvis ikke der er direkte lovhjemmel til andet. Uanset dette er der allerede i dag en uligevægt mellem erhvervsdrivende fordringshavere og offentlige fordringshavere, som stiller det offentlige bedre i forhold til inddrivelse af gæld end andre.

En væsentlig forskel mellem private erhvervsdrivende og offentlige fordringshavere er, at private erhvervsdrivende ikke har haft og ikke ser ud til at få adgang til lønindeholdelse. Lønindeholdelse er således et afgørende brud på konkursordenen i konkurslovens kapitel 10, da der gives forrang for offentlige fordringer også i forhold til fremtidige aktiver (løn, der kommer). Disse fordele har erhvervsdrivende fordringshavere ikke. De erhvervsdrivende fordringshavere er således henvist til via inkasso at få dom for sit krav og efterfølgende søge fyldestgørelse via udlæg i fogedretten - men altså stadig ikke i fremtidig indkomst hos skyldner eller skyldnervirksomhed.

Med lovforslagets foreslåede model om lønindeholdelse bliver erhvervsdrivendes fordringer skubbet yderligere bagud i forhold til de offentlige krav, hvilket kan skabe øget ubalance.

Danske Advokater opfordrer til, at man ikke udvider det offentliges ret til lønindeholdelse uden samtidig at sikre erhvervsdrivende fordringshavere deres krav tilsvarende.

Det bekymrer Danske Advokater, hvis offentlige krav – med dette lovforslag – kommer endnu længere frem i rækken, på et tidspunkt, hvor ventetiden for behandling af inddrivelse i retten er rekordlang.

I kølvandet på COVID 19 - statsstøttebeløb har ”vægten” på fordringshaversiden i mange konkursboer flyttet sig fra erhvervslivets fordringshavere til offentlige fordringshavere. Det bevirker, at Gældsstyrelsen i stadig flere sager vil være styrende og pege på sine egne rådgivere. Dette bliver yderligere styrket med dette lovforslag, som skubber offentlige fordringer frem i køen i forhold til inddrivelsen. Udviklingen er bekymrende, da den kan bidrage til yderligere at skævvride forholdet mellem offentlige og erhvervsretlige fordringer.

Afsluttende bemærkninger:

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

 

Charlotte Hvid Olavsgaard
Specialkonsulent
cho@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09