Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


22-08-2022
Høring over udkast til styresignal – EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatning – genoptagelse j. nr.: 21-1257350.

Skattestyrelsen har den 6. juli 2022 sendt EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen – genoptagelse – i høring. Styresignalet har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters skattefagudvalg.

 

Danske Advokater har de herunder anførte bemærkninger, der vil blive uddybet i nærværende høringssvar:

                                                           

Generelle og indledende bemærkninger
Udkastet afsnit 5., næstsidste afsnit
Forældelse
Tidspunkt for fremsættelse af krav                                               

 

Generelle og indledende bemærkninger

 

Ved lov nr. 1179 af 8. juni 2021 er foreningsbeskatningen blevet justeret, idet de nugældende regler er konstateret at være i strid med EU-retten. Dette gælder i relation til udenlandske almenvelgørende eller almennyttige foreninger, der efter de hidtidige regler er anset for begrænset skattepligtige af udbytter m.v. fra Danmark, men også andre udenlandske foreninger, der er anset for begrænset skattepligtige af udbytter m.v., hvor danske foreninger kun er skattepligtige, hvis indkomsten modtages som led i erhvervsmæssig virksomhed.

 

Lovændringen har først virkning fra og med indkomståret 2023. Indtil da følger beskatningen den nugældende lovgivning, der er i strid med EU-retten.

 

Styresignalet (udkast) angår muligheden for tilbagesøgning af kildeskat af udbytter m.v., der er indeholdt i strid med EU-retten i perioden 14. april 2018 til og med indkomståret 2022, hvor lovændringen træder i kraft.

 

Helt overordnet følger udkastet til styresignal bemærkningerne til forslaget til lov nr. 1179 af 8. juni 2021 og giver alene Danske Advokater anledning til følgende få bemærkninger:

 

Ad udkastet afsnit 5., næstsidste afsnit:

 

Som anført har lovændringen først virkning fra og med indkomståret 2023. Indtil da følger beskatningen de nugældende regler, der er i strid med EU-retten. Dette adresseres også i udkastet til styresignalet og med en opfordring til fortsat at indeholde kildeskat for derefter at anmode om tilbagesøgning:

 

”Reglerne er ændret fra og med indkomståret 2023. I den mellemliggende periode vil reglerne derfor fortsat være i strid med EU-retten. Der kan derfor ikke kræves indeholdelse af kildeskat ved udbetalinger af udbytte, rente af kontrolleret gæld og royalty til udenlandske foreninger, medmindre det indgår i foreningens erhvervsmæssige virksomhed. Da det i praksis kan være vanskeligt for udbetaleren at vurdere om modtageren svarer til en dansk forening, vil det i mange tilfælde være lettere og sikrere for udbetaleren at lade foreningen tilbagesøge den for meget betalte kildeskat. Det skyldes, at hvis den udenlandske forening ikke svarer til en dansk forening, vil udbetaleren hæfte for indeholdelsen af kildeskat. Se kildeskattelovens § 69.”

 

Det er efter Danske Advokaters opfattelse principielt forkert at opfordre/pålægge til fortsat at indeholde en kildeskat, som er i strid med EU-retten, for at undgå en hæftelse i medfør af kildeskattelovens § 69. Selvom lovændringen først træder i kraft for indkomståret 2023, bør udgangspunktet være det modsatte.

 

Det foreslås derfor, at afsnittet justeres, således at det i stedet kommer til at fremgå, at der kun i tilfælde af tvivl om, hvorvidt den udenlandske modtager svarer til en dansk forening, bør indeholdes kildeskat, som herefter kan søges tilbage.

 

Ad forældelse

 

I udkastet afsnit 7.2. anføres det, at krav på tilbagesøgning af for meget indeholdt kildeskat på udbytter, renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld samt royalty, forældes efter 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.  Styresignalet omhandler i konsekvens heraf krav på tilbagebetaling af kildeskat af udbytter m.v. modtaget tilbage til 14. april 2018 (3 år fra datoen for lovforslagets fremsættelse) til og med indkomståret 2022.

 

I relation til forældelsesfristen på 3 år henviser Danske Advokater til, at Landsskatteretten i en række afgørelser i august 2021 har afgjort, at forældelsesfristen for krav på refusion af for meget indeholdt udbytteskat er 5 år, jf. bl.a. SKM2021.650.LSR. Skatteministeriet har indbragt afgørelserne for domstolene. Spørgsmålet om forældelsesfristens længde er således ikke endeligt afklaret.

 

Det foreslås derfor, at det af styresignalet fremgår, at styresignalet og den omfattede genoptagelsesperiode vil blive justeret, hvis domstolene når til, at forældelsesfristen er 5 år.

 

Ad tidspunkt for fremsættelse af krav

 

Det anføres endvidere i afsnit 7.2., at anmodning om tilbagesøgning af indeholdt kildeskat skal fremsættes senest den 30. juni 2023. Såfremt der efter den 30. juni 2023 fremsættes krav på tilbagesøgning af indeholdt kildeskat, gælder de sædvanlige forældelsesregler.

 

Det fremgår, at fristen den 30. juni 2023 er fastsat ud fra bemærkningerne til den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse i det oprindelige lovforslag. I det oprindelige lovforslag blev ikrafttrædelsestidspunktet foreslået til 1. januar 2023 – og ikke indkomståret 2023. Ikrafttrædelsestidspunktet blev imidlertid under lovbehandlingen præciseret til ”indkomståret 2023”, jf. lov nr. 1179 af 8. juni 2021, § 13, stk. 4.

 

Skattestyrelsen opfordres derfor til at præcisere, at fristen for fremsættelse af krav om tilbagesøgning er 6 måneder fra udløbet af indkomståret 2022.

 

Herudover giver udkastet til styresignal ikke Danske Advokater anledning til bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Danielle Løw                                  Jakob Krogsøe
Juridisk konsulent                          Medlem af bestyrelsen
Danske Advokater                          Danmarks Skatteadvokater   
dlo@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06