Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


01-09-2022
Høringssvar over bekendtgørelser vedrørende domstolenes digitale skifteportal

Domstolsstyrelsen har den 29. juli 2022 sendt udkast til forslag om bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes digitale portal i sager om dødsboskifte (skifteportalen) i høring.

 

Udkastet til bekendtgørelse har været behandlet i bestyrelsen for Danske Arveretsadvokater, der fungerer som Danske Advokaters fagudvalg for arveret og dødsboskifteret. Gennemgangen af udkastet giver anledning til bemærkninger vedr. de herunder anførte konkrete forhold.

 

Tredjemands krav på ejendomsret
Visning af oplysninger samt kontaktperson efter § 4, stk. 3

 

Tredjemands krav på ejendomsret:

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at anmelde et krav på ejendomsret. Kravet på udlevering af effekter, som er udlånt til afdøde, eller som af andre grunde er i boets besiddelse, er at betragte som et separatistkrav, som ikke altid kan prækluderes.

 

Vi opfordrer derfor til, at bekendtgørelsen og den digitale løsning udvides således, at det er muligt for tredjemand at anmelde krav på ejendomsret til effekter i dødsboets besiddelse. Det bemærkes, at krav på ejendomsret ikke altid kan opgøres økonomisk. Hvis boet er i besiddelse af effekter, som tilhører tredjemand, skal tredjemand have mulighed for at anmelde kravet på ejendomsret, uanset om de pågældende effekter har en økonomisk værdi, og uanset om værdien i så fald kan opgøres.

 

Visning af oplysninger samt kontaktperson efter § 4, stk. 3:

 

Det fremgår af bestemmelsen, at kreditor, efter anmeldelse af fordringen, kan se oplysninger om kontaktpersonens navn og kontaktoplysninger, hvis boet ikke udleveres som boudlæg.

 

Vi opfordrer til, at det præciseres, at oplysningerne først fremgår, når boet er udleveret til skiftebehandling, da flere kreditorer i dag anmelder krav overfor skifteretten, før der er taget stilling til boets behandlingsmåde. En præcisering kan ske ved f.eks. at indføje, ”når disse foreligger” efter ordet ”kontaktoplysninger”.

 

Det hænder, at længstlevende ægtefælle eller dennes skifteværge på grund af gældshæftelsen vælger at søge om tilladelse til at indrykke proklama, inden der tages stilling til, om længstlevende vil indgive anmodning om hensidden i uskiftet bo eller ægtefælleudlæg, jf. DSL § 81, stk. 1. I disse situationer vil det først efter proklamas udløb være afklaret, hvem der er kontaktperson.

 

I relation til den situation hvor boet afsluttes som boudlæg, kan det være hensigtsmæssigt for f.eks. en udlejer at kunne få oplysninger om kontaktpersonen, da det af blanketten til boudlæg fremgår, at boet som udgangspunkt skal sørge for at rydde afdødes bolig. Vi opfodrer derfor til, at det overvejes, om kontaktpersonen også i disse tilfælde bør fremgå, eller om det blot forudsættes, at udlejer i denne situation kan kontakte skifteretten med henblik på at få de nødvendige oplysninger.

 

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.


Med venlig hilsen
 

Johan Hartmann Stæger
Formand
Danske Arveretsadvokater
Danielle Løw
Konsulent
Danske Advokater

Nyheder

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06