Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


02-09-2022
Høringssvar over forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Implementering af mobilitetsdirektivet samt skærpelse af sanktionsmulighederne for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere m.v.)

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for selskabsret fsva. bemærkninger til ændring af selskabslovens bestemmelser om grænseoverskridende transaktioner og fagudvalg for bolig fsva. forslag til skærpelse af sanktionsmulighederne i Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere.

 

Overordnede bemærkninger

Danske Advokater er overordnet set positiv over for de forelagte ændringsforslag.

Det er længe ønsket, at der kommer et harmoniseret regelsæt omfattende alle tre former for grænseoverskridende fusioner. De ensartede regler for grænseoverskridende transaktioner på EU-plan vil bidrage til at forenkle og effektivisere gennemførelsen af sådanne transaktioner.

For så vidt angår ændringsforslagene til lov om formidling af fast ejendom, noterer Danske Advokater med tilfredshed, at ændringerne vurderes at styrke mulighederne for at undgå omgåelse af reglerne i ejendomsbranchen, ligesom det vurderes, at de foreslåede ændringer kan have en adfærdsregulerende effekt.

 

Generelle bemærkninger til ændring af selskabslovens bestemmelser om grænseoverskridende transaktioner

Danske Advokaters fagudvalg for selskabsret har behandlet de foreslåede ændringer til selskabslovens bestemmelser om grænseoverskridende transaktioner. Nedenfor er angivet Danske Advokaters bemærkninger til enkelte af bestemmelserne i afsnit 3.1 i udkastet til lovforslaget. Da de omfattede regler er ens for fusioner, spaltninger og omdannelser, angår bemærkningerne alle tre typer transaktioner, som i det følgende betegnes ”grænseoverskridende transaktioner” eller blot ”transaktioner”. 

 

1  PLAN FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE TRANSAKTIONER (§§ 279, stk. 1, nr. 2, 299, stk. 1, nr. 2 og 318 g, stk. 1, nr. 2)

 

1.1 Formkrav til indgivelse af bemærkninger

 

Lovforslagets bestemmelser indeholder ingen formkrav til, hvordan bemærkningerne kan indgives.

 

Da det ifølge lovforslaget er et krav for registrering af transaktionen hos Erhvervsstyrelsen, at anmeldelsen deraf vedlægges eventuelle indkomne bemærkninger til transaktionsplanen, foreslår Danske Advokater, at de relevante bestemmelser justeres, så det fremgår, at sådanne bemærkninger skal sendes på skrift til en af selskabet oplyst elektronisk adresse.

 

2  REDEGØRELSE FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE TRANSAKTIONER (§§ 273, stk. 4, 293, stk. 4 og 318 c, stk. 4)

 

2.1 Frist til indgivelse af bemærkninger

 

Det fremgår af ovenstående bestemmelser, at eventuelle bemærkninger fra medarbejderrepræsentanterne/medarbejderne til transaktionsredegørelsen skal være modtaget af selskabet senest 5 hverdage før datoen for den generalforsamling, hvor der træffes beslutning om gennemførelse af den pågældende transaktion.

 

Modsat fristen for indgivelse af bemærkninger til transaktionsplanen, indeholder direktivet ikke en udtrykkelig frist til indgivelse af bemærkninger til transaktionsredegørelsen, idet sådanne bemærkninger blot skal være indgivet rettidigt inden generalforsamlingen.

 

Da direktivet ikke indeholder nogen fast frist, som skal implementeres i lovforslaget, som tilfældet er med fristen for indgivelse af bemærkninger til transaktionsplanen (implementeret efter princippet om minimumsimplementering), mener Danske Advokater, at man bør overveje, om den i lovforslaget foreslåede frist for indgivelse af bemærkninger til transaktionsredegørelsen er passende, i forhold til at sikre kapitalejerne den fornødne tid til at kunne træffe beslutning på et tilstrækkeligt velinformeret og velovervejet grundlag. Dette er især relevant i et scenarie, hvor der indkommer bemærkninger til transaktionsredegørelsen umiddelbart før fristens udløb.

 

2.2 Formkrav til indgivelse af bemærkninger

 

Lovforslagets bestemmelser indeholder ingen formkrav til, hvordan bemærkningerne kan indgives.

 

Der henvises til Danske Advokaters bemærkninger under punkt 1.1 ovenfor, som finder tilsvarende anvendelse i forhold til formkrav for indgivelse af bemærkninger til transaktionsredegørelsen.

 

3  TILGÆNGELIGGØRELSE AF PLAN OG REDEGØRELSE (§ 280, stk. 4, nr. 1, 300, stk. 4, nr. 1, 318 i, stk. 4, nr. 1)

 

3.1 Frist for tilgængeliggørelse

 

Det fremgår af ovenstående bestemmelser, at selskabet skal sørge for, at transaktionsredegørelsen sammen med transaktionsplanen, hvis den foreligger, bliver stillet elektronisk til rådighed for kapitalejerne og medarbejderrepræsentanterne/ medarbejderne senest 6 uger før den generalforsamling, hvor kapitalejerne træffer beslutning om gennemførelse af transaktionen. Fristen fremgår også af direktivet.

 

Det er Danske Advokaters erfaring, at det i praksis fungerer sådan, at transaktionsplanen udarbejdes forinden eller samtidig med transaktionsredegørelsen, og at planen indberettes til Erhvervsstyrelsen med henblik på offentliggørelse, så snart den foreligger, således at man sikrer tidligst mulig påbegyndelse af den 4-ugers venteperiode, som skal være udløbet, før generalforsamlingen kan træffe beslutning om gennemførelse af den pågældende transaktion.  

 

Ovenstående frist på 6 uger vil derfor i praksis kunne medføre, at den gældende 4-ugers venteperiode - som også vil gælde efter de nye regler - vil blive ændret til en 6-ugers venteperiode.

 

Danske Advokater vil derfor opfordre Erhvervsstyrelsen til at tydeliggøre de praktiske konsekvenser af ændringerne (f.eks. i en kommende vejledning til de nye regler), så virksomhederne er opmærksomme på disse i forbindelse med fastlæggelse af tidsrammerne og fristerne for gennemførelse af en grænseoverskridende transaktion.

 

4  UENIGHED OM SIKKERHEDSSTILLELSE I FORHOLD TIL KREDITOR-KRAV (§§ 278, stk. 4, 298, stk. 4, og 318 f, stk. 4) OG ATTESTUDSTEDELSE (§§ 289, 309, og 318 o)

 

Det fremgår af ovenstående bestemmelser, at i tilfælde af uenighed mellem selskabet og kreditorerne om, (i) hvorvidt der skal stilles sikkerhed i forhold til et krav, eller (ii) hvorvidt en tilbudt sikkerhed er tilstrækkelig, da kan begge parter indbringe sagen for skifteretten. Indbringelse skal ske senest 3 måneder efter offentliggørelse af transaktionsplanen. Denne rettighed gælder både for anmeldte krav og for krav, som ikke er anmeldte (men som bestod inden planens offentliggørelse).

 

De nuværende regler omfatter kun en ret til at indbringe sager for skifteretten i forhold til anmeldte krav og fristen for indbringelse er 2 uger efter kravets anmeldelse.

 

Efter de nuværende regler gælder endvidere, at Erhvervsstyrelsen ikke kan udstede attesten om, at alle handlinger og formaliteter for transaktionen anses for opfyldt, før krav anmeldt af kreditorerne er afgjort. Det betyder efter Erhvervsstyrelsens gældende praksis, at hvis en sag er indbragt for skifteretten, da kan attesten ikke udstedes, før skifteretten har afgjort sagen.

 

I lovforslaget er ovennævnte betingelse om afgørelse af kreditorernes krav, ikke gentaget i relation til attestudstedelsen.

 

Det fremgår ikke tydeligt af lovforslaget, hvilken virkning det har for Erhvervsstyrelsens udstedelse af attesten, hvis der forinden er indbragt en sag for skifteretten, herunder om det fortsat vil være et krav, at en sådan sag skal være afgjort af skifteretten, før der kan udstedes en attest.

 

Danske Advokater foreslår, at det i lovforslaget præciseres, hvilke konsekvenser det har for attestudstedelsen, at der indbringes en sag for skifteretten, herunder i forhold til sagens afgørelse.

 

Ved indarbejdelse af en sådan præcisering kan man eventuelt tage afsæt i lovforslagets § 286, stk. 4, som udtrykkeligt angiver, hvilke konsekvenser det har for attestudstedelsen, hvis der mellem selskabet og kapitalejere, der ønsker deres kapitalandele indløst, er uenighed om den tilbudte indløsningspris. Ordlyden af nævnte bestemmelse er:

 

”Den attest, der skal udstedes i henhold til § 289, kan først udstedes, når der er stillet betryggende sikkerhed for kapitalandelenes værdi. Skønsmænd udmeldt af retten på kapitalselskabets hjemsted afgør, om sikkerheden er betryggende. Indbringes skønsmændenes afgørelse for retten, har dette ikke opsættende virkning for Erhvervsstyrelsens mulighed for at udfærdige attesten, medmindre retten bestemmer andet.”

 

Generelle bemærkninger til forslag til skærpelse af sanktionsmulighederne i Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere

Danske Advokaters fagudvalg for bolig har behandlet de foreslåede ændringer til lov om formidling af fast ejendom, som tager udgangspunkt i den rapport, som den af erhvervsministeren nedsatte ”Arbejdsgruppe om eftersyn af sanktionsmuligheder for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere” præsenterede i juni 2021.

 

Danske Advokater har noteret sig, at ændringerne blandt andet indebærer:

 

 • at der indføres forbud mod at udøve erhvervsmæssige aktiviteter i forbindelse med formidling af fast ejendom til forbrugere såfremt den erhvervsdrivende har forfaldne udbetalte bøder – udstedt af Disciplinærnævnet. En overtrædelse vil kunne straffes med bøde eller fængsel op til 4 måneder.
   
 • at Disciplinærnævnet skal have mulighed for at udtale kritik af mindre alvorlige sager, som en formel irettesættelse, som er en mildere sanktion end en advarsel.
   
 • at Disciplinærnævnet skal have mulighed for at sanktionere med en betinget frakendelse af godkendelsen som ejendomsmægler.
   
 • at afgørelser om betinget frakendelse skal offentliggøres i ikke anonymiseret stand.
   
 • at prøvetiden ved en betinget frakendelse bør være minimum 1 år og max 5 år – hovedregel 2 år.
   
 • at beløbsgrænsen for fratagelse og genoptagelse nedsættes fra kr. 100.000 til kr. 50.000.
   
 • at det foreslås, at ejendomsmæglere, der yder rådgivning og bistand i forbindelse med køb af fast ejendom, som noget nyt skal kunne indbringes for Disciplinærnævnet for overtrædelse af reglerne herom. Danske Advokater har i den forbindelse noteret sig, at Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om ejendomsmægleres erhvervsmæssige rådgivning og bistand i forbindelse med forbrugeres køb af fast ejendom.
   
 • at det foreslås, at der fastsættes en øvre grænse på max. 5 for hvor mange personer, som en ansvarlig ejendomsmægler må udøve tilsyn med.
   
 • at udpegningsperioden for medlemmer af Disciplinærnævnet foreslås til max 4 år – og ikke som nu 4 år – så en udpegningsperiode herefter følger Disciplinærnævnet øvrige medlemmer, hvis et medlem af Disciplinærnævnet udtræder i løbet af perioden.
   

Afsluttende bemærkninger:

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

 

Nikoline Sneholt
Juridisk konsulent
​nsn@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent og er ansvarlig for GDPR. Juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 05