Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


04-10-2022
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Initiativer mod digitale krænkelser, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs afhængighed)

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for strafferet og straffeproces.
 

Overordnede bemærkninger

Danske Advokater støtter generelt op om at sikre værn mod krænkelser og overgreb.


Grooming

Danske Advokater støtter indførsel af en selvstændig strafbestemmelse for grooming, som skal medvirke til at forebygge seksuelle krænkelser af børn.

Det bemærkes, at grooming som en selvstændig kriminalitetsform kan give anledning til falske beskyldninger og misbrug. Det er derfor vigtigt, at personer, der beskyldes for grooming har en reel og lige ret til eget forsvar og fair rettergang.

Ad pkt. 2.1.2

Vi finder det på samme måde som Justitsministeriets arbejdsgruppe afgørende at værne om børns retssikkerhed. Vi bemærker, at aldersgrænsen i nærværende udkast fastsættes til 18 år, samt at hensyn bag aldersgrænsen skal balanceres. Det fremgår af aftalen af den 29. juni 2022, at der er planlagt en evaluering efter 2 år. Når bestemmelsen har været i anvendelse i 2 år, vil medlemmer af Danske Advokaters fagudvalg have anvendt bestemmelsen i praksis, og vi opfordrer derfor til, at Danske Advokater inddrages i evalueringen.

Ad pkt. 2.2.3

Det bemærkes, at sager om grooming sidestilles med sager om blufærdighedskrænkelse, når det kommer til den forurettedes adgang til at få beskikket en bistandsadvokat. De to bestemmelser adskiller sig imidlertid, idet beskyttelseshensynet i de to bestemmelser ikke er sammenlignelige, da forurettede i den nye grooming-bestemmelse jf. lovteksten er under 18 år.

Vi finder det derfor afgørende, at den forurettede, der i dette tilfælde er under 18 år, ydes en øget beskyttelse i form af adgang til en beskikket advokat, vederlagsfri vejledning fra en advokat forud for en evt. anmeldelse samt efter sagens afslutning. Vi foreslår derfor, at det overvejes, hvorledes det i praksis sikres, at de forurettede tidligst muligt sikres advokatbistand.


Sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt

Vi anerkender behovet for at følge et politisk ønske om strafskærpelse ved tilsnigelse af samleje, således at den der tilsniger sig samleje med en person, der forveksler gernings-personen med en anden, straffes for voldtægt med fængsel indtil 8 år.  Vi anser det for positivt, at den forurettede med ændringen opnår en forbedret retstilling.


Afsluttende bemærkninger

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.


Med venlig hilsen

Danielle Andrea Løw
Juridisk konsulent
Danske Advokater
dlo@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06