Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


14-10-2022
Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift

Skatteministeriet har den 23. september 2022 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift i høring.

 

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Forslaget har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaternes bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters skattefagudvalg

 

Generelle bemærkninger:

Det foreslås i ændringsbekendtgørelsen, at bestemmelsen i § 29 i bekendtgørelse om registreringsafgift vedrørende kilometerstandsregulering for brugte person- eller varebiler ophæves, idet det vurderes, at standardreguleringen ikke nødvendigvis fører til et afgiftsgrundlag, der er retvisende i forhold til, hvad en bruger her i landet må antages at ville betale for et tilsvarende køretøj.  

 

En ophævelse vil indebære, at reguleringen af værdiansættelsen som følge af kilometerstanden vil ske i medfør af §§ 26 og 28 i registreringsafgiftsbekendtgørelsen.

 

Danske Advokater mener ikke, at reguleringen af værdiansættelsen som følge af kilometerstanden kan ske alene i medfør af §§ 26 og 28 i registreringsafgiftsbekendtgørelsen, idet bestemmelserne ikke præciserer hvilke elementer, der skal prioriteres ved udvælgelse af annoncer for sammenlignelige køretøjer. 

 

Når der ikke findes direkte sammenlignelige køretøjer ved udøvelsen af et skøn, mangler såvel Motorstyrelsen samt virksomhederne klare retningslinjer for, hvilke elementer som vægtes højest ved udvælgelse af annoncer, hvor der ikke findes helt sammenlignelige køretøjer til brug for udøvelse af skønnet. 

 

Det er Danske Advokaters vurdering, at det er hensigtsmæssigt at ophæve kilometerreguleringen på grundlag af en angiven normtal, som anført i bekendtgørelsens § 29, stk. 3.

 

Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, er det Danske Advokaters vurdering, at der fortsat skal være en klar bestemmelse om, hvordan kilometerstanden skal reguleres, når der er afvigelser i kilometerstanden i forhold til de sammenlignelige annoncer, som køretøjets værdi fastsættes på baggrund af.

 

Løsningsforslag:

Danske Advokater vil foreslå, at der indsættes en ny § 29, som eksempelvis kunne formuleres således:

 

”Der beregnes et standardtillæg eller standardfradrag til den afgiftspligtige værdi af en person- eller varebil, hvis det antal kilometer, bilen har kørt, fraviger fra den gennemsnitlige beregnede kilometerstand på de sammenlignelige køretøjer, der indgår i udøvelse af skønnet med mere end 10 pct. En eventuel regulering sker med hele fravigelsen. Skatteforvaltningen offentliggør satser for kilometertillægget/-fradraget.”

 

Det er Danske Advokaters vurdering, at indsættelsen af en ny § 29 fastholder en række objektive kriterier, som virksomhederne ved udøvelse af deres skøn kan støtte ret på. Myndighedernes regulering for kørte kilometer ses gennemgående at have væsentlig betydning for værdifastsættelsen af et køretøj, hvorfor ophævelsen af hele § 29 vil skabe en større usikkerhed for virksomheder ved udøvelse af skønnet over handelsprisen.

 

Det er Danske Advokaters vurdering, at bestemmelserne i registreringsafgiftsbekendtgørelsen §§ 26 og 28 ligeledes skal præciseres, så det i prioriteret rækkefølge fremgår af bestemmelserne, hvorvidt eksempelvis model og udstyrsniveau vægtes højere end årgang og km-stand.

 

Det er Danske Advokaters vurdering, at det vil være mest retvisende for udøvelse af skønnet, at afvigelser vægtes på følgende måde:

1. Mærke

2. Model

3. Variant/udstyrsvariant

4. Årgang

5. KM-stand


Danske Advokater opfordrer til, at det bliver konkretiseret, hvor mange annoncer, der som minimum skal anvendes som dokumentation for udøvelse af skønnet. Det vil medføre en mere ensartet værdifastsættelse mellem virksomheder og myndighederne.

 

Det er Danske Advokaters vurdering, at der som hovedregel, altid bør anvendes minimum tre annoncer til udøvelse af skønnet. Hvis der er flere end tre annoncer, som alle er lige sammenlignelige til udøvelse af skønnet, skal alle annoncerne inddrages. 

 

Afsluttende bemærkninger:

På baggrund af ovenstående er det Danske Advokaters vurdering, at ophævelse af § 29 i sin helhed vil skabe et mere usikkert grundlag at udøve et skøn på, hvorfor Danske Advokater ikke kan anbefale, at § 29 ophæves i sin helhed.

 

Danske Advokater anbefaler i stedet en nyaffattelse af § 29 og præciseringer af §§ 26 og 28.

 

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Susanne Bager

Juridisk konsulent

Danske Advokater

sub@danskeadvokater.dk

 

 

Diana Mønniche

Advokat

Medlem af bestyrelsen
Danmarks Skatteadvokater


Nyheder

KURSER

Susanne Bager
Susanne Bager | Juridisk konsulent | 33 43 70 08 | sub@danskeadvokater.dk


Kontakt

Susanne er juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og fagudvalget for skatteret.

Hun deltager i juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 08