Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


14-10-2022
​Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tinglysning (Smidiggørelse af registreringen af bygninger på fremmed grund og justering af opgavefordelingen mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen) J.nr. 2022-709-0359

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar.

 

Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for hhv. bolig og erhvervsejendomme og entreprise.

 

Overordnede bemærkninger

Danske Advokater støtter overordnet set lovforslaget, idet det efter Danske Advokaters opfattelse er vigtigt, at der etableres en mere hensigtsmæssig arbejdsfordeling mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen i forhold til opgaven med at notere præcise geografiske data om bygninger på lejet grund og fast ejendom i øvrigt. Danske Advokater finder det imidlertid uhensigtsmæssigt, at lovforslaget kun finder anvendelse på sager indgivet efter lovens ikrafttræden, idet dette medfører, at der fremadrettet vil være to parallelle systemer. Det foreslås derfor, at der findes en løsning, så det er muligt at anvende lovforslagets regler, ved såvel eksisterende som nye sager, så der fremadrettet kun eksisterer ét system.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser/løsningsforslag:

Danske Advokater finder det betænkeligt, at det af lovbemærkningerne på side 21 fremgår, at ”Det vil således - i sjældne tilfælde – kunne forekomme, at der sker en registrering og stedfæstelse hos Geodatastyrelsen, men at Tinglysningsretten afviser tinglysning, fordi retten f.eks. finder, at der ikke er tale om en bygning, der er ment til varig forbliven på stedet, og at den derfor skal behandles efter reglerne om tinglysning af rettigheder over løsøre i personbogen”.  Danske Advokater anser, at det kan skabe usikkerhed blandt brugerne, at Tinglysningsretten hermed har adgang til at ændre status for en ejendom, som Geodatastyrelsen allerede har registreret og stedfæstet.

 

Afsluttende bemærkninger:

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

Danske Advokater

 

Annette Lerche

Specialkonsulent

ale@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Danske Miljøadvokater, Danske Landbrugsadvokater, Danske INKASSOadvokater samt Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

Læs mere…

33 43 70 07