Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Insolvensuddannelsen


I alt 65 lektionspoint  

 

Danske Advokater udbyder sammen med Danske Insolvensadvokater
 

Insolvensuddannelsen
 

En modulopbygget uddannelse på 5 moduler, bestående af i alt 10 kurser i konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning, konkurskarantæne, virksomhedsoverdragelse, GDPR, insolvente landbrug m.m. 

Du får indgående viden om og bliver opdateret og specialiseret inden for en lang række insolvensretlige områder. Uddannelsen afsluttes med et diplom.

Du har to år til at gennemføre uddannelsen og kan tage de enkelte moduler i den rækkefølge, som det passer dig bedst. Hør mere om tilmelding og uddannelsen på 33 43 70 00 eller skrive til os på kursus@danskeadvokater.dk. Vi hjælper gerne med at sammensætte dit forløb.


Pris
Standard pris: 46.395 kr.
Medlem af Danske Advokater: 37.395 kr.
Medlemmer af Danske Insolvensadvokater: 27.000 kr.

Tilmeld dig her


Modul 1
​(14 lektioner)

5. - 6. marts 2025 (dag 1 kl. 10:00 – 17:00 og dag 2 kl. 09:00 – 16:00)

DAG 1 og 2:
Konkurs A-Z 

Du får det fulde overblik over regler og praksis inden for konkursområdet, og du vil få styr på den praktiske konkursbehandling fra start til slut. Den første dag gennemgås skifterettens behandling af konkursbetingelserne, grundlag for konkursbegæring, habilitet, bostyre, sikkerhedsstillelse, afhøringer, kurators redegørelser og salær, ligesom skifterettens behandling af tvister før og under konkursbehandlingen m.m. På anden dagen er fokus på bl.a. håndtering og salg af boets frie og pantsatte aktiver.

Undervisere
Andreas Kærsgaard Mylin, Holst, Advokater
Preben Veng, Retten i Aarhus
Michala Roepstorff, Plesner


Modul 2
(14 lektioner)

22. - 23. maj 2024 eller 21. og 22. maj 2025 (dag 1 kl. 09:00 – 16:00 og dag 2 kl. 09:00 – 17:00)

DAG 1:
Rekonstruktion 

Dagen giver dig grundlaget for at kunne rådgive og bistå før og under en rekonstruktion. Du vil få kendskab til rekonstruktionsbehandling som både værktøj og løsning, og du vil få indgående, faglig viden om mulige rekonstruktionsmodeller; en indføring i bl.a. mulighederne for at gennemføre en fast track-virksomhedsoverdragelse og meget mere. Du vil også få et overblik over nyeste retspraksis og over de aktuelle regelændringer.

Undervisere:
Andreas Kærsgaard Mylin, Holst, Advokater
Line Herman Langkjær, Aarhus Universitet

DAG 2:
Tvangsopløsning (3 lektioner) & Konkurskarantæne (4 lektioner)

Tvangsopløsning: (kl. 9-12.30)
Her får du bred og nuanceret viden om tvangsopløsning; kurset giver dig ekspertise og forskellige, konkrete værktøjer til at forstå insolvensrettens tvangsopløsning. Du får dybdegående indsigt i de komplekse emner ved tvangsopløsning af kapitalselskaber, herunder likvidators start af en likvidationssag, genoptagelse, fusion og overgang til rekonstruktionsbehandling og konkurs.

Underviser: Carsten Ceutz, 360 Law Firm 

Konkurskarantæne: (kl. 13-17)
Du rustes til at varetage alle aspekter af en konkurskarantænesag - fra både kurators og sagsøgtes advokats perspektiv. Kurset sætter dig i stand til at forberede og gennemføre en retssag om konkurskarantæne og de forskellige dele, der hører med til processen. En række emner, som gennemgås og udfoldes i løbet af dette kursus, vil være overtrædelse, gentagelse, hæftelse for gæld, udgifter, sanktion og sagsomkostninger.

Underviser: Michael Schebye Brandt-Jensen, Plesner


Modul 3
(14 lektioner)

25. - 26. september 2024 eller 24.og 25. september 2025 (begge dage kl. 09:00 – 16:00)

DAG 1:
Virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder og ansvar for ledelse og rådgivning i forbindelse hermed 
(7 lektioner)

På dagen får du viden om håndtering af virksomhedsoverdragelse i og udenfor rekonstruktion / konkurs. Du sættes i stand til at håndtere overdragelser af potentielt insolvente virksomheder i og udenfor rekonstruktion og konkurs. I den forbindelse får du også praktiske værktøjer til at identificere de faldgruber, som er forbundet hermed. Her vil også indgå case-baseret undervisning, som inddrager deltagerne på aktiv vis.

Undervisere:
Birgitte Jørgensen, Dahl Law
Jan Bech, Horten

DAG 2:
Ledelses- og rådgiveransvar i kriseramte eller insolvente virksomheder 
(7 lektioner)
Du vil på kurset blive fortrolig med hvilke krav ledelse af en virksomhed i krise stiller til bestyrelse, direktion og dennes rådgivere. Der tages afsæt i konkrete eksempler, herunder retspraksis til illustration - f.eks. dommene om OKS, Mindshipfonden og Memory Card Technology. Underviserne vil føre deltagerne igennem faldgruber, der kan føre til erstatningspligt for dispositioner eller forsømmelser, dvs. god og dårlig praksis.

Undervisere:
Jesper Saugmandsgaard Øe, Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten
Morten Samuelsson, Mazanti-Andersen

Modul 4
(7 lektioner)

10. oktober 2024 (kl. 9-16) eller 8. oktober 2025 (kl. 09:00 – 16:00)

Landbrugsinsolvensret - udvalgte temaer (7 lektioner)
På kurset bliver du opdateret og får indgående kendskab til de relevante og væsentlige problemstillinger i landbrugsinsolvensret samt mulige løsninger herpå. Fokus på dagen vil være udvalgte panteretlige problemstillinger, bortforpagters og forpagters retsstilling i konkurs samt de særlige problemstillinger ved interessentskaber.

Underviser: Flemming Jensen, Flemming Jensen Advokatvirksomhed

Modul 5
(15 lektioner)

27. - 28. november 2024 eller 25. og 26. november 2025 (dag 1 kl. 09:00 – 16:00 og dag 2 kl. 09:00 – 17:00)

DAG 1:
Finansieringsret og restrukturering 
(7 lektioner)
Du får grundlæggende viden om typiske finansieringsstrukturer og grundlæggende indsigt i finansieringsdokumentation. Centrale finansieringsdokumenter gennemgås, herunder låneaftaler, interkreditoraftaler og pantsætningsaftaler. Du lærer at fange - og på nuanceret vis forstå - kritiske punkter i finansieringsdokumentation, som kan have afgørende betydning i forbindelse med restrukturering, men også i andre, relevante sammenhænge.

Underviser: Steff Fløe Pedersen, PWC

DAG 2:
Omstødelse for specialister (4 lektioner) & GDPR og persondata i insolvensbehandling 
(4 lektioner)

Omstødelse for specialister: (kl. 9-12.30)
På kurset vil du få skærpet og ajourført din viden om, hvilke dispositioner der er omstødelige, og du vil blive præsenteret for redskaber til at afdække dem. Underviserne gennemgår reglerne og den nyere retspraksis om både forringende dispositioner og kreditorbegunstigelser, og ser på nogle af de i praksis ofte vanskeligt håndterbare spørgsmål, der rejser sig, når størrelsen af boets krav mod den begunstigede skal fastlægges. Endelig gennemgås de processuelle regler, som kurator skal være opmærksom på under hele bobehandlingen.

Undervisere:
Lars Lindencrone, Bech-Bruun
Mikkel Winther Løgsted, Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten

GDPR og persondata i insolvensbehandling: (kl. 13-17)
Det afklares og udfoldes hvilket ansvar, der i forhold til databeskyttelseslovgivningen påhviler den likvidator, rekonstruktør eller kurator, som erstatter eller supplerer den oprindelige dataansvarlige i insolvensbehandlingen. Underviserne vil tage udgangspunkt i typiske insolvensbehandlingsopgaver og transaktioner ved brug af illustrative og repræsentative eksempler. Kurset ruster dig til at sikre rettidig omhu ved behandling af data i insolvensretlige sammenhænge.

Undervisere:
Carsten Ceutz, 360 Law Firm
Lars Lindencrone, Bech-Bruun

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Danske Insolvensadvokater. 

Prisen for medlemmer af Danske Insolvensadvokater er: 27.000,00 kr.

Uddannelsen består af 65 lektioner i henhold til kurser og efteruddannelser for advokater og advokatfuldmægtige. 


Undervisere:

Andreas K. Mylin
Andreas har mere end 25 års erfaring hovedsageligt inden for rekonstruktion af kriseramte virksomheder, - herunder ledelsesrådgivning, interimsledelse samt kreditorrepræsentation - overdragelse af nødlidende virksomheder og andre insolvensretlige forhold. Han har ført flere insolvensager for Højesteret og er beskikket som fast medhjælper ved Sø- og Handelsretten i København. Derudover arbejder Andreas med generel erhvervsret i en altid forretningsmæssig, værdiskabende og aktiv tilgang til sagen, både i dyb faglighed og samtidig med en tradition for ubundet kreativitet i forhold til klientorienterede helhedsløsninger.
   
Michala Roepstorff
Michala Roepstorff er på listen over europæiske juridiske eksperter (European Legal Experts – EMEA) inden for insolvens og rekonstruktion af kriseramte virksomheder. Hun har mangeårig specialerfaring og er inden for dette felt en yderst erfaren og værdsat underviser. 
   
Preben Veng, Domstolsstyrelsen
Preben har mere end 25 års erfaring fra domstolene med behandling af nærmest alle domstolenes sagstyper og har i flere omgange været chef for Skifteretten i Aarhus. Siden marts 2019 har han været chef for både fogedretten og skifteretten ved Retten i Aarhus. Preben har siden 2014 fungeret som underviser både eksternt og internt ved domstolene og har tidligere været fagredaktør på Fuldmægtigen vedrørende insolvensretlige afgørelser. Preben er medlem af Konkursrådet.
   
Carsten Ceutz
Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder.
   
Michael Schebye Brandt-Jensen
Michael er højt specialiseret i insolvens- og rekonstruktionsret, og han beskæftiger sig primært med varetagelse af kreditorers rettigheder, finansiel rekonstruktion af kriseramte virksomheder samt behandling af konkursboer og rekonstruktioner. Michael har behandlet en lang række både større og mindre konkursboer samt rekonstruktioner af både national og international karakter, herunder OW Bunker-koncernen, F-Group A/S under rekonstruktion (FONA), VVD II A/S under konkurs (tidligere Nordjysk Lift A/S) DAN-Palletiser A/S under konkurs og Pilgrim A/S under rekonstruktion, ligesom han rådgiver større både danske og udenlandske klienter. Michael har også omfattende erfaring med førelse af retssager.
   
Jan Bech
Jan Bech er ekspert i insolvensret og rekonstruktion af virksomheder samt akkord og konkursbehandling. Han rådgiver desuden om erhvervsretlige forhold i bred forstand, herunder om salg, opkøb og omstrukturering af insolvente virksomheder. Derudover har han i en årrække, som fast advokat for Mejeriforeningen og en række mejerier, opnået betydelig erfaring med denne branche, ligesom han har en række kunder i bilbranchen, hvor han har ført principielle sager om registreringsafgift af biler. Han er en erfaren procedureadvokat med møderet for Højesteret og har betydelig undervisningserfaring, bl.a. som underviser på kandidatuddannelsen og elitemodulet ved Aarhus Universitet.
   
Birgitte Jørgensen
Birgitte Jørgensen arbejder med insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktion, samt finansieringsret. Hun har en ph.d inden for konkurs.Birgitte rådgiver også virksomheder og banker om finansieringsretlige spørgsmål, særligt om de forskellige sikkerhedstyper og generel lånefinansiering. Birgitte Jørgensen er certificeret insolvensadvokat og er i bestyrelsen for Danske Insolvensadvokater. Derudover er hun medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel. Hun holder kurser inden for bl.a. rekonstruktion, konkurs, virksomhedspant og andre pantsætningsformer samt finansiering. Birgitte Jørgensen er leder af DAHLs afdeling for Insolvens.
   
Jesper Saugmandsgaard Øe
Jesper Saugmandsgaard Øe er partner i Poul Schmith/Kammeradvokatens afdeling for insolvens og rekonstruktion. Jesper repræsenterer offentlige og private klienter i alle sager vedrørende erhvervsret, med særligt fokus på insolvensret. Han har i flere sammenhænge ydet bistand til klienter med afdækning af svigagtige forhold med henblik på at minimere klientens tab, herunder ved gennemførelse af arrest til sikring af aktiver, konkursbehandling og retssager i Danmark og udlandet. Han har været involveret i et stort antal konkurssager, herunder konkurser i den finansielle sektor. Endelig har han gennemført en lang række omstødelses- og erstatningssager for landsretterne og Højesteret.
   
Morten Samuelsson
Morten Samuelssons har særligt fokus på økonomiske sager (rådgiveransvar, herunder med hensyn til finansiel rådgivning, økonomisk kriminalitet, bestyrelsesansvar m.v.), kapitalmarkedsret, forsikringsret, erstatningsret og pensionsforhold. Han fungerer tillige som voldgiftsmand, herunder i internationale sager.Morten holder foredrag og skriver bøger og artikler. Forfatter til bl.a. Ejendomsmægleransvar (1990), Rådgiveransvaret (1993) og Bestyrelsesansvaret (1997) og Lov om Forsikringsformidling, kommentar (2009).
   
Flemming Jensen
Advokat og eneejer af Advokatfirmaet Flemming Jensen. Specialiseret i insolvensret og landbrugsinsolvensret samt været ansat i flere år i landbruget, herunder landbrugsskoleophold. Kontoret har ført flere af de principielle sager indenfor landbrugsinsolvensret. Medhjælper ved Skifteretten i Herning i tvangsopløsninger, konkurs og gældssanering. Tidligere ekstern lektor i insolvensret på kandidatuddannelsen i jura på Aarhus Universitet. Medlem af Danske Insolvensadvokater og Gældsstyrelsens Advokatpanel.
   
Lars Lindencrone Petersen
Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er medlem af foreningens etikudvalg. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.
   
Mikkel Winther Løgsted 
Mikkel Winther Løgsted er partner og advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten og daglig leder af firmaets afdeling i Aarhus. Han har særlig erfaring med kreditorvaretagelse i bred forstand, herunder f.eks. inddrivelse af pengekrav og andre aktiver, samt varetagelsen af et stort antal konkursboer. For så vidt angår konkursbehandling har Mikkel betydelig erfaring med store og komplekse konkursboer inden for f.eks. den finansielle sektor, fødevaresektoren og ejendoms- og byggesektoren, ligesom han har behandlet et betydeligt antal konkursboer, hvor forskellige former for svig har præget perioden frem mod konkursdekretets afsigelse. Mikkel er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i konkursret.
   
Steff Fløe Pedersen
Steff Fløe Pedersen har arbejdet med skatteret i ca. 20 år og er i dag partner hos PwC i Hellerup. Steff arbejder med selskabsskatteret i en lang række sammenhænge, herunder særligt i forbindelse med rekonstruktion af virksomheder, omstruktureringer (fusion, spaltninger mv.) samt køb og salg af virksomheder. Han har desuden stor erfaring med grænseoverskridende struktureringer og international skatteret. Steff har stor erfaring som underviser, både hos PwC samt hos eksterne udbydere bl.a. Aarhus Universitet, hvor Steff tidligere har undervist i de skattemæssige aspekter af rekonstruktion.
   
Line Herman Langkjær
Adjunkt, ph.d., cand.jur., Aarhus Universitet Line forsker i insolvensret og underviser i rekonstruktion på Aarhus Universitet. Som forsker og med en baggrund som advokat har hun en stærk både teoretisk og praktisk tilgang til emnet. Line har tidligere været ansat som advokat ved Lett Advokatpartnerselskab, hvor hun bl.a. arbejdede med konkurs- og rekonstruktionsbehandling. Hun har i de senere år deltaget som Danmarks repræsentant ved UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), hvor der p.t. pågår arbejde vedrørende rekonstruktion af SMV’er.

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00