Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


17-08-2022
Høringssvar over lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive bemærkninger til høring over lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for bank- og finansieringsret.

 

Overordnede bemærkninger

Udkastet giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkning relateret til §78, stk. 2, om ansvar ved bevilliger mv. til bestyrelsesmedlemmer og direktører i den finansielle virksomhed:

 

§78, stk.2:

”Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen skal erstatte tab, som den finansielle virksomhed lider som følge af bevillinger, sikkerhedsstillelser eller aftaler omfattet af stk. 1, der er godkendt af bestyrelsen, medmindre bestyrelsen godtgør, at tabet ikke kunne være afværget gennem den agtpågivenhed og omhu, som ledelsen af den finansielle virksomhed tilsiger.”

 

Finanstilsynet foreslår en ny erstatningsregel om omvendt bevisbyrde. Når en sådan regel anvendes på en part, som ikke har det fulde dokumentmateriale, og som ikke effektivt kan skaffe sig adgang hertil, vil det efter Danske Advokaters overbevisning give anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.

 

I sager, hvor et bestyrelsesansvar vedrørende finansielle virksomheder kommer på tale, vil den finansielle virksomhed ofte være tvangsmæssigt overdraget til Finansiel Stabilitet og den tidligere bestyrelse, som vil være omfattet af reglen om omvendt bevisbyrde, vil være udskiftet. Den tidligere bestyrelse har ikke længere adgang til lånesagens akter, og retssager af denne karakter vil typisk versere mange år for domstolen, inden der skal afgives forklaring under hovedforhandlingen. På dette tidspunkt er det usikkert, hvor meget de enkelte parter og vidner kan huske om lånesagens detaljer.

 

Finansiel Stabilitet er som procespart ikke underlagt et objektivitetsprincip og har ikke pligt til at oplyse en retssag vedrørende et erstatningskrav mod et tidligere bestyrelsesmedlem objektivt. Retsplejelovens regler om edition giver ikke mulighed for at få ”hele lånesagen” eller lignende fremlagt; en begæring herom vil blive afvist som en ufokuseret fisketur.

 

I sager med ligefrem bevisbyrde afhjælpes problemet med processuelle opfordringer og negativ bevismæssig virkning, hvis relevante opfordringer ikke besvares, men det er usikkert i hvilken grad dette også vil være tilfældet i sager med omvendt bevisbyrde.

 

Hvis reglen om omvendt bevisbyrde indføres, bør det overvejes, om der samtidig bør indføres en særlig adgang for sagsøgte til dokumenter mv. i den finansielle virksomhed af relevans for det rejste krav.

 

Afsluttende bemærkninger

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

 

Nikoline Sneholt

Juridisk konsulent

Nsn@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent og er ansvarlig for GDPR. Juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 05