Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


06-04-2021
Minklov: Advarer mod lovsjusk og forringet retssikkerhed

Det vil gå ud over både retssikkerheden og minkavlerne, hvis regeringens forslag om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet bliver vedtaget i dets nuværende form. Det påpeger Danske Advokater i et nyt høringssvar. 

 

En række af bestemmelserne i lovforslaget medfører, at erstatningen begrænses og besværliggøres trods regeringens løfte om fuld erstatning. Vi noterer os med stor bekymring, at der i lovforslaget på en række centrale områder, som har en karakter, som burde reguleres i selve loven, lægges op til at bemyndige ministeren til at udmønte lovforslaget i bekendtgørelsesform. Det afskærer i realiteten Folketinget fra at diskutere lovens reelle konsekvenser og herefter træffe beslutning på et oplyst grundlag.  

Lovforslaget er vidtgående og retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, idet der foreslås, at det egenhændigt er ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, der kan fastsætte regler for, hvilke dokumentationskrav retten til erstatning er betinget af og evt. pålægge taksationskommissionen at nedsætte en eventuel erstatning. 

 

Det er afgørende for Danske Advokater, at kompetencen aldrig blive så vid, at det egenhændigt og reelt er den enkelte resortminister, der fastsætter, hvilke principper eller hvilken dokumentation der skal udmåles erstatning efter, når dette har indskrænkende karakter ift. den berørte minkavler. Det bør være en uafhængig taksationsmyndighed, som fastlægger erstatningen mv. – nøjagtig som det er sædvanligt i alle andre ekspropriations- og taksationssager. En taksationskommission skal kunne operere fuldstændig frit og uafhængigt. Det skal således sikres, at den pågældende taksationsmyndighed er frit stillet i forhold til at kunne vælge erstatningsprincipperne og dokumentationskravet. 

 

Det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at hastebehandle lovgivning, der er udformet på en måde, der gør det vanskeligt for høringsparter og borgere at over- og gennemskue de samlede konsekvenser. En høringsproces og efterfølgende lovbehandling bør levne tid til reelle drøftelser og refleksion om konsekvenserne, hvilket ikke har været tilfældet.   

 

Danske Advokater foreslår: 

  • at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri alene får bemyndigelse til at fastsætte regler om sagernes behandling i bred forstand, herunder regler om ansøgning, ansøgningsfrister og øvrige frister, oplysnings- og dokumentationskrav samt krav om revisorattestation 
  • at ministeren ikke gives bemyndigelse til at detaljeregulere, hvordan erstatningen skal fastsættes samt hvilke dokumentationskrav, der skal gælde 
  • at det bør være en taksationsmyndighed, som fastlægger erstatningen mv.  
  • at en taksationskommission skal kunne operere fuldstændig frit og uafhængigt 
  • at der skabes mulighed for, at en borger kan frafalde prøvelse af erstatningsspørgsmålet ved overerstatnings- og taksationskommissioner og dermed indbringe spørgsmålet direkte for domstolene 
  • at borgerne får ret til en hurtig afgørelse. 

 

Læs høringssvaret her 


Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06