Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


26-04-2021
Danske INKASSOadvokater fik medhold som biintervenient i Højesteret

Specialforeningen Danske INKASSOadvokater v/ formanden advokat Karsten N. Müller indtrådte med tilladelse fra Højesterets ankeudvalg som biintervenient for den kærende kreditor, idet udfaldet af sagen ville have betydning for foreningens medlemmer.

 

Sagen angår fogedretternes fastsættelse af inkassoomkostninger ved tvangsfuldbyrdelse af pengefordringer, hvor der for fordringen er indhentet et udenretligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, der omfatter udenretlige inddrivelsesomkostninger efter bekendtgørelse nr. 601/2002.

 

Under et inkassoforløb hos kreditors advokat havde skyldner underskrevet en skylderklæring, hvori bl.a. var indeholdt udenretlige inkassoomkostninger med 1.700 kr. Ved fremsendelsen af udlægsbegæringen til fogedretten havde advokaten beregnet sig yderligere 540 kr. i inkassosalær, svarende til et indenretligt salær på 2.240 kr. Fogedretten fastsatte efter retsplejelovens § 503, stk. 1, omkostningerne i forbindelse med sagen til i alt 1.700 kr. Fogedretten begrundede afgørelsen med, at størrelsen af omkostningerne beroede på en konkret vurdering i hver enkelt sag, og at der ikke kunne tillægges omkostninger efter landsretspræsidenternes vejledende takster pr. automatik. Fogedretten bemærkede, at en automatisk tilkendelse af omkostninger efter landsretspræsidenternes vejledende takster, ville indebære en mekanisk ret til at få tilkendt indenretlige inkassoomkostninger efter landsretspræsidenternes vejledende takster alene som følge af indleveringen af sagen til fogedretten og dermed uden skelen til, om fordringshaver allerede havde et gyldigt, udenretligt stiftet tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i form af fx et frivilligt forlig, eller om advokat eller inkassofirmaet forud for indbringelsen af sagen for fogedretten havde måttet udføre arbejde for at erhverve et fundament i form af et domspåtegnet betalingspåkrav eller en dom eller foretage andre konkrete inkassoskridt i forbindelse med udlægssagen, som kunne begrunde tilkendelse af yderligere inkassosalær ud over de udenretlige sagsomkostninger.

 

Landsretten ændrede afgørelsen og bemærkede, at landsretten tiltrådte, at fogedrettens bestemmelse om betaling af omkostninger skulle ske på baggrund af en konkret vurdering, jf. retsplejelovens § 312 og § 503, stk. 1. Landsretten fandt dog, at der yderligere skulle tilkendes rekvirenten et mindre salær for udarbejdelse af fogedrekvisition, som passende kunne fastsættes til 400 kr. Landsretten forhøjede dermed de fastsatte omkostninger med 400 kr. Østre Landsret stadfæstede dermed tilsyneladende fogedrettens grundlæggende opfattelse af, at anvendelsen af den vejledende takst ville være udtryk for, at skøn sættes under regel. Derudover åbnede landsretten tilsyneladende en helt ny mulighed for at tilkende rekvisitionssalær, der synes at stride mod mange års fast retspraksis.

 

Landsrettens afgørelse blev med procesbevillingsnævnets tilladelse indbragt for Højesteret. Danske INKASSOadvokater indtrådte med tilladelse fra Højesterets ankeudvalg som biintervenient til støtte for den kærende kreditor, idet udfaldet af sagen ville have betydning for foreningens medlemmer. Højesteret gav kærende og biintervenienten medhold, idet Højesteret bemærkede, at:

 

”de vejledende takster i inkassosager afspejler de gennemsnitlige rimelige omkostninger, som i almindelighed forventes at være forbundet med indenretlig inddrivelse ved advokat. Taksterne har endvidere til formål at skabe forudsigelighed og gennemsigtighed ved fastsættelsen af inkassoomkostninger.

 

Højesteret finder på den baggrund, at der ved fastsættelsen af salær til advokatbistand i en sag som den foreliggende skal tages udgangspunkt i landsretspræsidenternes vejledende takster for inkassosager.

 

Da der i den konkrete sag ikke er grundlag for at fravige dette udgangspunkt, fastsættes beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand under fogedsagen til 2.240 kr. i overensstemmelse med landsretspræsidenternes vejledende takster. Efter fradrag af de udenretlige inddrivelsesomkostninger på 1.700 kr., skal Jyske Finans herefter tilkendes et yderligere beløb på 540 kr.”

 

Dermed stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse med den ændring, at sagen ved fogedretten fremmes til foretagelse af yderligere udlæg for 540 kr. i stedet for 400 kr.

 

Du kan læse Højesterets afgørelse her.

 

Danske INKASSOadvokaters formål er at sikre de bedste vilkår for korrekt og effektiv inddrivelse af nødlidende fordringer i Danmark gennem. Formand for foreningen, Karsten N. Müller, oplyser om afgørelsen, at der længe har hersket tvivl om, hvordan fogedretterne skal fastsætte sagsomkostningerne i de situationer, der ikke direkte er taget højde for i landsretspræsidenternes vejledende takster.

 

”Det er en stor tilfredsstillelse at kunne bidrage til en afklaring af disse forhold, og forhåbentlig vil fogedretterne fremadrettet tage bestik af dette meget klare signal fra Højesteret. Vi skylder den kærende kreditor og deres advokat Michael Gregersen stor tak for det betydelige arbejde, der har været forbundet med denne vigtige kæresag.” udtaler Karsten N. Müller.

 

Du kan læse mere om Danske INKASSOadvokater her.

 


Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06