Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Vedtægter for Danske Advokater

Vedtægter for Danske Advokater

 

§ 1 - Navn og hjemsted
Foreningens navn er Danske Advokater.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 - Formål
Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens interesser  blandt andet ved at

 • skabe bedre vilkår for at drive fagligt kvalificerede og attraktive, lønsomme advokatvirksomheder
 • varetage medlemsvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser og være en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt,
 • skabe rammerne for, at medlemsvirksomhederne kan yde den bedst mulige uafhængige rådgivning og interessevaretagelse,
 • værne om retssikkerheden og stille advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat,
 • tilvejebringe og formidle brancheinformation til medlemmer og klienter,
 • understøtte udvikling af branchen og af medlemsvirksomhederne for at bevare klienternes tillid og styrke medlemsvirksomhedernes position i markedet,
 • styrke medlemsvirksomhederne i at rekruttere, uddanne og fastholde de bedste kompetencer og
 • synliggøre og kvalitetssikre advokatydelsen.

§ 3 – Medlemmerne
Som medlemmer kan optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne i retsplejelovens § 124 samt kædesamarbejder mellem sådanne virksomheder. Advokatvirksomheder, der indgår i et kontorfællesskab, kan beslutte, om de indmeldes enkeltvis eller samlet. Som medlemmer kan ligeledes optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne for at drive advokatvirksomhed efter lov for Færøerne henholdsvis Grønland om rettens pleje.

§ 4 - Ind- og udmeldelse
Stk. 1. Anmodning om indmeldelse skal ske ved indlevering af ansøgning til Danske Advokaters sekretariat. Med ansøgningen skal følge oplysning om advokatvirksomheden, herunder oplysning om navnene på virksomhedens indehavere, advokater og øvrige medarbejdere samt virksomhedens forretningsadresse og den ansvarlige ledelse, hvortil foreningen kan rette henvendelse. Anmodning om optagelse som medlem kan afslås, hvis der er saglige grunde hertil.

Stk. 2. Udmeldelse kan ske skriftligt med tre måneders varsel til et kalenderårs udløb.

Stk. 3. En medlemsvirksomhed, der udtræder af foreningen, har uanset årsagen ikke krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue.
 

§ 5 – Eksklusion
Stk. 1. Danske Advokaters bestyrelse kan med to tredjedeles flertal beslutte, at en medlemsvirksomhed ekskluderes, såfremt:
i) Medlemsvirksomheden eller en af dens medarbejdere groft eller ved gentagne lejligheder har overtrådt foreningens regler eller i øvrigt ikke i sin adfærd eller virksomhed udviser den værdighed, som forudsættes af en medlemsvirksomhed eller dens medarbejdere.
ii) Medlemsvirksomheden er i uomtvistelig restance til foreningen, jf. dog § 11, stk. 2, om sletning i tilfælde af kontingentrestance.

Stk. 2. Bestyrelsen giver, forinden afgørelse om eksklusion træffes, medlemsvirksomheden lejlighed til at udtale sig. Bestyrelsen kan forinden stillingtagen til eksklusion efter stk. 1 meddele medlemsvirksomheden en frist på op til seks måneder til at iværksætte dispositioner for at undgå eksklusion.

Stk. 3. Eksklusion har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning eller fra udløbet af en frist, jf. stk. 2.

Stk. 4. Beslutning om eksklusion kan indtil 14 dage efter beslutningen indbringes af medlemsvirksomheden til afgørelse iht. vedtægtens § 15. Mediator henholdsvis voldgiftsrettens formand kan træffe bestemmelse om, at indbringelsen har opsættende virkning.

§ 6 - Foreningens politiske organisation:
Danske Advokater ledes af følgende organer:

 • Generalforsamlingen
 • Repræsentantskabet
 • Bestyrelsen
 • Direktionen

Valg, sammensætning og kompetence er fastlagt i de følgende bestemmelser.

§ 7 – Generalforsamlingen
Stk. 1. Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september til 31. oktober i lige år. Tiden og stedet for afholdelse af generalforsamlingen oplyses på foreningens hjemmeside senest den 1. juni det pågældende år.

Stk. 2. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved elektronisk meddelelse til medlemmerne (e-mail) tidligst otte uger og minimum to uger før generalforsamlingen. På foreningens hjemmeside bekendtgøres samtidig dagsorden, de reviderede årsrapporter, budgetoverslag og kontingentforslag, evt. indkomne forslag samt beslutningsforslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskab, herunder eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Foreningens strategi for de kommende to år
 • Godkendelse af årsrapporter for de to forudgående regnskabsår
 • Fremlæggelse af budgetoverslag og godkendelse af kontingent for de kommende to regnskabsår
 • Bestyrelsens og repræsentantskabets beslutningsforslag
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af repræsentantskabsmedlemmer
 • Valg af revisor
 • Orientering om dato for næste ordinære generalforsamling
 • Eventuelt.

Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er bestemt, ved simpelt flertal.

Stk. 6. Der tilkommer den enkelte medlemsvirksomhed stemmeret efter størrelsen af det kontingent, som medlemsvirksomheden har betalt for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes, jf. dog § 7, stk. 12. Stemmerne opgøres og tildeles en måned før generalforsamlingens afholdelse. Valgkort udsendes (eventuelt elektronisk) til medlemsvirksomhederne senest to uger forud for generalforsamlingen med angivelse af antal stemmer og – hvis dette er på dagsordenen - til hvilken repræsentantskabsgruppe, der kan vælges medlemmer.

Stk. 7. Medlemsvirksomheden kan møde med flere repræsentanter på generalforsamlingen. Medlemsvirksomheden bestemmer selv hvem af disse, der udøver stemmeretten. Der kan gives fuldmagt til at stemme på vegne af andre medlemsvirksomheder. Valgkort for den enkelte medlemsvirksomhed skal medbringes på generalforsamlingen som dokumentation for stemmeretten.

Stk. 8. Valgbar til formand og repræsentantskab er indehavere af og advokater ansat i en medlemsvirksomhed. Opstilling til valg kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen senest ti dage før afholdelsen af generalforsamling. Bestyrelsen offentliggør kandidater på foreningens hjemmeside og ved elektronisk mail til kontaktpersonerne senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 9. Formanden vælges for  to år. En formand kan genvælges, indtil formanden i en ubrudt periode af seks år har været formand.  Opnås der ikke absolut stemmeflertal for en formandskandidat, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har opnået de største stemmetal. Fratræder formanden i valgperioden, eller har formanden varigt forfald, konstituerer bestyrelsen en formand af og blandt repræsentantskabets medlemmer indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 10. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 11. De nærmere regler for valg fastsættes af bestyrelsen i et særskilt valgregulativ.

Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning efter krav fra mindst ni repræsentantskabsmedlemmer eller 30 medlemsvirksomheder. Bestyrelsen skal senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen indkalde til generalforsamling med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden herfor. Indkaldelsen sker med et varsel på minimum to uger og maksimum tre uger. Stemmeretten udøves efter bestemmelserne i stk. 6 og stk. 7. Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar måned opgøres og tildeles stemmeretten dog efter kontingentbetalingen det foregående år. For nye medlemmer, der ikke har betalt kontingent det foregående år, opgøres og tildeles stemmeretten efter kontingentbetalingen ved indmeldelsen.

Stk. 13. Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes delvis eller fuldstændig elektronisk, når særlige omstændigheder taler for det. Bestyrelsen skal sørge for, at sådanne generalforsamlinger afvikles på betryggende vis. Bestyrelsen skal således sikre, at de anvendte elektroniske systemer er indrettet, så vedtægternes krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især medlemmernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. De anvendte systemer skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer der deltager i generalforsamlingen, hvilken stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemningerne. Beskrivelse af de anvendte elektroniske systemer, anvendelsen heraf samt tekniske specifikationer skal fremgå af Danske Advokaters hjemmeside.

Stk. 14. Indkaldelse til delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved generalforsamlingen, hvordan medlemmerne tilmelder sig deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåden i forbindelse med deltagelsen i generalforsamlingen.

Stk. 15. I øvrigt finder vedtægternes bestemmelser om afholdelse af generalforsamling med de fornødne afvigelser tilsvarende anvendelse på delvise og fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.

Stk. 16. Referat fra en generalforsamling gøres tilgængeligt for medlemsvirksomhederne ved elektronisk udsendelse (email) og på Danske Advokaters hjemmeside senest 14 dage efter afholdelsen.

§ 8 – Repræsentantskabet
Stk. 1. Repræsentantskabet for Danske Advokater består af bestyrelsens formand – der tillige er formand for repræsentantskabet - og 36 øvrige medlemmer.

Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges i seks grupper af medlemsvirksomheder baseret på kontingentbetalingen. Indplacering sker efter det samlede antal indehavere og ansatte advokater i medlemsvirksomheden.

 1. Medlemsvirksomheder med 1-3 indehavere og ansatte advokater.
 2. Medlemsvirksomheder med 4-7 indehavere og ansatte advokater.
 3. Medlemsvirksomheder med 8-24 indehavere og ansatte advokater.
 4. Medlemsvirksomheder med 25-100 indehavere og ansatte advokater.
 5. Medlemsvirksomheder med mere end 100 indehavere og ansatte advokater.
 6. Medlemsvirksomheder i samarbejder, karakteriseret som selvstændige virksomheder, der, uanset antal, går sammen i en kæde eller et kontorfællesskab.

Indplaceringen i valggruppe 6 kræver, at samtlige virksomheder i samarbejdet er indmeldt i Danske Advokater, og at samarbejdet hæfter for dets medlemmers kontingentbetalinger.

En medlemsvirksomhed kan kun indgå i én af grupperne, og en indehaver eller ansat advokat kan kun være tilknyttet én medlemsvirksomhed.

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælger hver af de seks grupper et antal medlemmer af repræsentantskabet. Det antal repræsentantskabsmedlemmer, som hver gruppe kan vælge, fastlægges efter hver gruppes forholdsmæssige andel af det samlede antal indehavere og ansatte advokater i medlemsvirksomhederne. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fra hver gruppe fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udsendelse af valgkort til medlemsvirksomhederne. Har en valggruppe ikke tilstrækkeligt med medlemmer til at kunne vælge et repræsentantskabsmedlem, overføres medlemmerne fra valggruppe 1-5 til den nærmeste valggruppe med færrest medlemmer og for valggruppe 6 vedkommende indplaceres virksomhederne i den valggruppe, som de ville have være indplaceret i, hvis de ikke indgik i kæden eller kontorfællesskabet. Overførsel af medlemmer foretages først for valggruppe 6 og derefter for valggrupperne 5 til 1 i faldende rækkefølge.

Stk. 4. Hvervet som repræsentantskabsmedlem er et personligt hverv, der forudsætter, at vedkommende er medarbejder eller indehaver i en medlemsvirksomhed. For hver valggruppe vælges derfor en til tre suppleanter, der kan træde ind i repræsentantskabet i rækkefølge efter antallet af stemmer, hvormed de er valgt. 

Stk. 5. Ved valg til repræsentantskabet kan den enkelte medlemsvirksomhed stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen af dem, der skal vælges i den pågældende valggruppe (oprundet).

Stk. 6. Repræsentantskabet beslutter umiddelbart efter generalforsamlingen antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udover formanden kan være fra seks til otte. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer kan hver repræsentant stemme på indtil fire kandidater.

Stk. 7. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden næste generalforsamling, vælges et nyt bestyrelsesmedlem på førstkommende repræsentantskabsmøde. Skifter bestyrelsesmedlemmets virksomhed til en anden valggruppe, eller flytter bestyrelsesmedlemmet til en medlemsvirksomhed i en anden valggruppe i valgperioden, skal bestyrelsesmedlemmet stille sit mandat til rådighed på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan herefter beslutte, om skiftet skal medføre, at bestyrelsesmedlemmet skal fratræde, og i så fald straks vælge et nyt medlem. Et bestyrelsesmedlem skal være medlem af repræsentantskabet. Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være medlem af Advokatrådet eller Advokatnævnet.

Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges, indtil bestyrelsesmedlemmet i en ubrudt periode af seks år har været medlem af bestyrelsen. Den pågældende kan vælges til bestyrelsen på ny efter en mellemliggende valgperiode, hvor denne ikke har siddet i bestyrelsen.

Stk. 9. Repræsentantskabet mødes mindst to gange årligt. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, medmindre vedtægterne fastsætter andet. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.

Stk. 10. Formændene eller en udpeget repræsentant for de af bestyrelsen nedsatte fagudvalg, jf. § 10, har ret til at deltage i repræsentantskabsmøderne som observatører og med taleret. Bestyrelsen kan endvidere give andre mulighed for at deltage på tilsvarende vilkår.

Stk. 11. Bestyrelsen kan forelægge repræsentantskabet konkrete eller generelle spørgsmål til beslutning eller drøftelse. Bestyrelsen orienterer endvidere repræsentantskabet om de årlige budgetter og årsrapporten. Repræsentantskabet kan vedtage henstillinger til bestyrelsen.

Stk. 12. Repræsentantskabet kan gøre brug af Danske Advokaters sekretariat.

§ 9 – Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består efter repræsentantskabets beslutning af syv til ni medlemmer. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling. De øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to observatører med anden relevant kompetence end den advokatmæssige.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en eller to næstformænd, der træder i formandens sted ved dennes fravær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsens formand, næstformand/næstformænd og medlemmer modtager et rimeligt vederlag for deres arbejde. Vederlaget fastsættes af repræsentantskabet.

Stk. 4. Bestyrelsen kan på Danske Advokaters vegne afgive udtalelser om branchekutymer og andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed. Bestyrelsen kan beslutte at udtale sig om eller indtræde i sager til støtte for en medlemsvirksomhed eller en medarbejder i en medlemsvirksomhed.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, der varetager den daglige ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsen fastsætter rammerne for den administrerende direktørs arbejde, herunder aflønningsforhold og fratræden.

§ 10 – Udvalg
Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter udvalg, der under ansvar over for bestyrelsen varetager foreningens opgaver inden for området.

Stk. 2. Udvalgene skal aktivt medvirke i forretningsudvikling af området, deltage i den offentlige debat inden for de faglige områder, medvirke i høringer og forhandlinger med offentlige myndigheder og varetage information og vidensudvikling såvel til medlemmer som til offentligheden.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte fagudvalg til at varetage Danske Advokaters interesser inden for de enkelte advokatspecialer. Et fagudvalg udgøres af bestyrelsen for en specialforening, hvor specialforeningen alene organiserer medlemmer fra Danske Advokaters medlemsvirksomheder, og der foreligger en aftale om samarbejde mellem Danske Advokater og specialforeningen. Et fagudvalg udgøres alene af medlemmer af specialforeningen, som kommer fra en af Danske Advokaters medlemsvirksomheder i de tilfælde, hvor specialforeningen også har medlemmer, der ikke kommer fra en af Danske Advokaters medlemsvirksomheder, og der foreligger en aftale om samarbejde mellem Danske Advokater og specialforeningen. Hvor der ikke foreligger en aftale mellem Danske Advokater og en specialforening om at løse opgaven, kan Danske Advokaters bestyrelse nedsætte et fagudvalg udpeget blandt indehavere og ansatte advokater fra Danske Advokaters medlemsvirksomheder.


Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en standardforretningsorden for udvalgene.

§ 11 – Kontingent
Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for de følgende to år. Virksomhedens samlede kontingent udregnes det enkelte år som den af generalforsamlingen vedtagne kontingentsats pr. indehaver og ansat advokat i medlemsvirksomheden gange antallet af indehavere og ansatte advokater  i medlemsvirksomheden opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Kontingentet opkræves i januar og forfalder til betaling senest den 15. februar.

Stk. 2. Der gives maksimalt tre måneders restance på kontingentet. Ved kontingentrestance mister medlemmet sin stemmeret i henhold til § 7, stk. 6. Når et medlem er i kontingentrestance udover fire måneder, sletter Sekretariatet med mindst en måneds skriftligt varsel vedkommende som medlem. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages igen, før vedkommende har betalt sin gæld til Danske Advokater.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige de af generalforsamlingen fastsatte kontingenter, såfremt den finder grund dertil.

Stk. 4. De nærmere regler om beregning af kontingentet fastsættes af bestyrelsen i et særskilt kontingentregulativ.

Stk. 5. Generalforsamlingen kan med 2/3-flertal beslutte, at der ekstraordinært skal ske indbetaling af et yderligere beløb for hver indehaver og ansat advokat tilknyttet en medlemsvirksomhed.

Stk. 6. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue, ikke de enkelte medlemsvirksomheder.

§ 12 – Regnskab og revision
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor for Danske Advokater. Revisor vælges for to år og kan genvælges.

Stk. 3. Den generalforsamlingsvalgte revisor modtager årsrapporten til revision snarest muligt efter regnskabsårets udløb.

§ 13 - Tegningsregel
Danske Advokater tegnes af formanden sammen med enten en næstformand eller den administrerende direktør eller af en næstformand, et bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør i forening.

§ 14 Vedtægtsændringer mv.
Stk. 1. Forslag til ændring i og tillæg til vedtægterne eller til foreningens opløsning skal være nævnt som særlige dagsordenspunkter i den ved indvarsling til generalforsamlingen udsendte dagsorden.

Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret, og kun ved vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages et forslag med 2/3 af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmers antal, indkaldes inden 8 dage til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og som uden hensyn til det mødende antal stemmer afgør spørgsmålet. Hvis der for forslaget ikke afgives mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er forslaget bortfaldet.

Stk. 4. Ved opløsning af Danske Advokater tages samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler efter dens formål, jf. stk. 3.

§ 15 – Tvister
Stk. 1. Tvister om fortolkning af Danske Advokaters vedtægter og om beslutninger truffet af foreningens organer eller direktør i forhold til ét eller flere medlemmer - herunder om eksklusion eller afslag på optagelse i Danske Advokater - afgøres efter følgende regler:

i) Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig.

ii) Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation.

iii) Hvis ikke parterne, inden 14 dage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne indgive begæring til Mediationsinstituttet, Vesterbrogade 32, 1620 København V, om at udpege en mediator.

iv) Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med Mediationsinstituttets til enhver tid gældende standardaftale for mediation, herunder Mediationsinstituttets ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet” og reglerne om god advokatskik.

v) Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler, idet voldgiften skal bestå af én voldgiftsdommer, der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut, en advokat udpeget af bestyrelsen, samt en advokat udpeget af det eller de medlemmer/den eller de afslåede ansøgere, som er part i sagen.

vi) Nærværende konfliktløsningsbestemmelse er ikke til hinder for indgivelse af klageskrift inden eller sideløbende med en mediation, såfremt dette er nødvendigt for at undgå retsfortabelse f.eks. på grund af forældelse. Nærværende konfliktløsningsbestemmelse indebærer ej heller afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud.

Stk. 2. Anmodning om tvistløsning indgives til Danske Advokaters sekretariat.

§ 16 – Ikrafttræden
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. januar 2008, som ændret på den ordinære generalforsamling den 12. juni 2010, den 21. september 2012, den 19. september 2014 og den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni 2016 og den 10. maj 2022 (ændring af § 7, stk. 13).

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13