Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Find svar på dit spørgsmål her

Vi er glade for, at så mange arvinger og advokater har taget godt imod ”Trygt Boskifte”, som vi hele tiden forsøger at gøre bedre.


Vores dialog med brugere af ”Trygt Boskifte” har afdækket en række spørgsmål, som går igen, når arvinger undrer sig over bobehandlingen.


Nedenfor følger derfor nogle korte svar på en håndfuld typiske spørgsmål:
 

Hvem bestemmer hvem som skal være bobestyreren?
Det er som udgangspunkt skifteretten, der udpeger en bobestyrer i afdødes retskreds.

Dog kan afdøde selv udpege en bestemt bobestyrer i sit testamente, og du kan som arving også påvirke skifterettens valg, fx ved at pege på en bestemt bobestyrer i fællesskab med andre arvinger.


Hvad må bobestyreren bestemme/beslutte?
Bobestyreren har pligt til at varetage alle boets interesser med afsæt i testators – altså afdødes - vilje og ønsker, som de kommer til udtryk i et evt. testamente, dvs. både dine interesser som arving, men også kreditorerne og det offentliges interesser.

Som arving kan du derfor være tryg ved, at boet opgøres efter alle de gældende retslige principper.


Hvornår må man kontakte bobestyrer?
Bobestyrer vil på det første bomøde give alle arvinger et overblik over en forventet tidslinje, hvor der tages højde for boets aktiviteter. På bomødet vil bobestyrer også rådgive i, hvordan henvendelser behandles, og det er vigtigt, at alle arvinger forstår, at håndteringen af mange henvendelser undervejs er meget fordyrende for processen, både tidsmæssigt og økonomisk.


Hvorfor er det så dyrt?/Hvad koster en bobehandling?
Bobestyrers salær fastsættes ud fra en samlet vurdering af det udførte arbejde. Heri indgår en række parametre om navnlig arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det opnåede resultat.

I boer, hvor der er uenighed mellem arvingerne. har bobestyrer en stor opgave med at koordinere og søge rimelige løsninger, og det er tidskrævende og fordyrende, og har indvirkning på bobestyrerens salær.


Hvad må bobestyrer dele med de andre arvinger?
Bobestyrer vil på det første bomøde orientere alle boets arvinger om, hvilke dokumenter og mails der deles fra bobestyrers side. Bobestyrer har pligt til at dele relevant viden med alle arvinger i boet.


Hvorfor tager en bobehandling så lang tid?
Bobestyrer håndterer sammen med sit team af sagsbehandlere de praktiske opgaver. Processen med opgaverne, herunder salg af aktiver, kræver tilbagemeldinger fra flere myndigheder, som fx Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Rigsarkivet, Skifteretten mv. Det kan være komplicerede og tidskrævende opgaver, og kan kræve en god portion tålmodighed undervejs.


Hvem beslutter, hvornår aktiverne må sælges?
Bobestyrer har pligt til at varetaget boets interesser, herunder realisering af boets aktiver (alt, der har en markedsværdi, skal sælges, hvis ikke arvingerne ønsker det, fx hus, bil, møbler mm.).

På første bomøde vil bobestyrer orientere om, hvordan der træffes beslutninger, og hvilke beføjelser bobestyrer har. På mødet vil bobestyrer også oplyse om og aftale med arvingerne, hvordan aktiver vil blive realiseret og/eller vurderet.

Hvis der ikke er enighed blandt arvingerne om salg af aktiver, vil bobestyrer på første bomøde oplyse om processen med at få udarbejdet en værdiansættelse for hvert enkelt aktiv, og herefter få afklaret, om det er et aktiv, som skal sælges eller fordeles til en arving.


Hvordan er boet forsikret?
Ansvarsforsikring
For at kunne benytte titlen advokat, skal man være med i Advokatsamfundet og have en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar, advokaten måtte ifalde for formueskade påført tredjemand ved enhver form for uagtsomhed eller undladelse, der skyldes advokaten eller advokatens personale.

Kautionsforsikring
Alle bobestyrere skal inden boets udlevering tegne en kautionsforsikring eller på anden lignende måde sikre boet mod tab. Her henvises til Dødsboskiftelovens § 39.

Udgiften til kautionsforsikringen afholdes som en boudgift på det enkelte bo. Denne forsikring sikrer dødsboet mod tab, som ikke er dækket af den ovenfor nævnte ansvarsforsikring.

Kautionsforsikringen må ikke forveksles med de garantier for opfyldelse af betalingsforpligtelser, som stilles af pengeinstitutter, såkaldt bankgaranti, og af forsikringsselskaber, såkaldt kreditforsikring.

Nyheder

KURSER

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Foreningskonsulent | 33 43 70 25 | lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda er foreningskonsulent for Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Virksomhedsjurister. 

Læs mere…

33 43 70 25