Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Tilmelding til mærkningsordningen

Den gode bobestyrer bærer mærket Trygt Boskifte.

Tjekliste


3. Bobestyreren forklarer sin rolle som bobestyrer.

a. Hvordan der træffes beslutninger i boet, herunder bobestyrerens beføjelser til at afklare/afgøre uklare arveforhold, og hvilke regler der gælder i forhold til tvistløsning.

b. Relationen mellem bobestyreren og skifteretten.

c. At bobestyreren honoreres af boets midler, såfremt der er midler i boet.

d. At bobestyrerens salær fastsættes ud fra en samlet vurdering af det udførte arbejde. Heri indgår en række salærparametre om navnlig arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det opnåede resultat. Den medgåede tid er således et væsentligt salærparameter, men også boets størrelse, boets kompleksitet (fx om der er udenlandske aktiver, der skal vurderes og realiseres) og andre forhold kan indgå i opgørelsen. Også eksempelvis antallet af henvendelser fra arvingerne har betydning for salærets størrelse.

e. Skifteretten kan enten efter klage eller af egen drift ændre bobestyrerens salær.

f. At man som arving kan klage til skifteretten over bobestyrerens salær, hvis man er utilfreds, i modsætning til salæret i en sag, der skiftes privat, hvor klage skal rettes til Advokatnævnet.

 

Læst og forstået

 

Tilbage 

 

Nyheder

KURSER

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Foreningskonsulent | 33 43 70 25 | lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda er foreningskonsulent for Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Virksomhedsjurister. 

Læs mere…

33 43 70 25